توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی هدف گزارشگری مالی و مدیریت سود با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1 مقدمه

2-2 هد ف گزارشگری مالی

2-3 سود

2-4 کیفیت سود

2-5 مدیریت سودوکیفیت سود

2-6 معیارهای ارزیابی کیفیت سود

2-7 دیدگاه‌های مختلف اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی

2-8 تجدیدارائه به عنوان نشانه گزارشگری مالی متقلبانه

پیشینه

منابع

 

 

 

با توجه به مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف صورت‌های مالی عبارت است از ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، بند 1-1).  چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB) بیانگر آن است که هدف گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید برایتصمیم‌گیری است (بیانیه شماره 1، 1978). موضوع مفید بودن در تصمیم‌گیری، به عنوان معیاری برای قضاوت در مورد گزینه‌های انتخاب‌های حسابداری تلقی شده است. اهداف اصول پذیرفته‌شده حسابداری نیز، اطمینان بخشی در مورد آن است که صورت‌های مالی، عملکرد و وضعیت اقتصادی شرکت‌ها را به طور منصفانه نشان می‌دهند. برای دستیابی به این اهداف، بیانیه شماره 2 بیانگر آن است که افشای مالی باید خصوصیات کیفی معتبر بودن، به موقع بودن و مربوط بودن را نشان دهد (بیانیه شماره 2، 1980). خصوصیات کیفی اطلاعات مالی موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برایاستفاده‌کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، بند 2-1). از این رو سودمندی تصمیم را می‌توان هدف استانداردهای گزارشگری مالی دانست.