توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی موسیقی با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

فهرست مطالب
موسیقی
2-1-1 تاریخچة موسیقی    12
2-1-2 تعریف موسیقی درمانی    15
2-1-3 آوازی ملودیک (M I T) 17
2-1-4 مکاتب و تکنیک¬های موسیقی درمانی18
2-1-4- 1 روش نوردوف و رابیگر        18
2-1-4-2 روش کودالی                         19
2-1-4-3 روش دالکروز 19
2-1-4-4 روش بالینی ارف نورلوک  20
2-1-4-5 روش موسیقی و تصویر هدایت شده 20
2-1-5 موسیقی درمانی تکاملی    21
2-1-6 برتری نیمکره¬ای در درک موسیقی    22
2-1-7 موسیقی درمانی و عصب شناختی    23
2-1-8 کاربرد موسیقی درمانی    25
2-3-7 بررسی اجمالی پیشینة نظري و سوابق پژوهش  62

 

 

 

«در خصوص موسیقی و پیشینة آن تاکنون نظرهای متفاوتی در فرهنگ¬ ها و جوامع مختلف دیده می¬شود  بومیان آمریکا، موسیقی را از موهبت¬های الهی می¬دانند، برهما موسیقی را به عنوان وادی بر روی زمین آورد، پیروان فیثاغورث، آن را لحن موسیقی خلقت دانسته¬اند و آن را بر گرفته از بانک گردش¬های چرخ شناخته¬اند و این نظریه را حکما و فلاسفة یونانی و اسلامی پذیرفته¬اند  عطار، شاعر و عارف نام¬آور ایرانی، آن را "لحن موسیقی خلقت" و ملودی "زبان هاتف غیبی" می¬داند»(زاده محمدی، 1388: 37) 

 

 

«از کتاب¬های ادگار کیس ، در می¬یابیم که مردم آمالانتا، بسیار پیشرفته و متمدن بوده¬اند و از موسیقی¬ای استفاده می¬کردند که به¬طور قطع ترکیبی بود از موسیقی شرق و غرب، مردم از انرژی حاصل از نوسانات نوعی الکتریسیته در روش¬های شفا بخش گوناگون استفاده می¬کرده¬اند  براساس نوشته¬های ادگار کیس موسیقی هنر قدیم، در ربع پرده اجرا می¬شده است که در سرود¬ها مورد استفاده قرار می¬گرفته و باعث ارتقای سطح هوشیاری در افراد می¬گردیده است  در موسیقی قدیم مصر یک سوم پرده وجود داشته که بیشتر موجب ارتقای ذهنی در افراد بوده تا ارتقای روحی»(مری باسانو ، 1383: 23) 

 

 

 «استفاده از موسیقی در شفای بیماران پیشینه¬ای بسیار قدیمی و کهن دارد  در قبایل و تمدن¬های نخستین در اکثر آیین¬ها و مراسم، آواگری و حرکت¬های موزون وجود داشته است  این روش عموماً برای ایجاد جذبه و خلصه، از خود بی خودی، تسلط بر ذهن و نفوذ در ناخوداگاه مورد استفاده قرار می¬گرفته است  در این مراسم با القاء به فرد، از قوای مافوق الطبیعه برای تسکین و شفای بیمار طلب نیرو می¬کرده و ارواح بیماری¬زا را از بدن فرد دور می¬ساخته¬اند  در واقع ریتم طبل¬ها و زنگ صدا¬ها وسیله¬ای برای تمرکز و توجه بیماران به القائات بوده و در اثر تلقینی، انرژی باوری کردن این مراسم به وجود آمد تغییراتی در ناخوداگاه و احساس فرد ایجاد شده و شفا صورت می¬گرفت»(زاده محمدی، 1388: 36-37) 

 

 

«موسیقـی نزد مردم باستان، لازمـة بقا بوده و سـازندگان و نوازندگان موسیقی شـامل پزشـکان، درمان¬گران، کشیشان، و کسانی می¬شود که از طریق درمان¬های روحـی¬ جسم را شفا می¬دادند  این افراد روحشان با موسیقی عجین شده و پیوندشان با موسیقی جدایی¬ناپذیر بوده است  نوازندگانی که روح را مداوا می¬کردند نزد مردم از احترام خاصی برخوردار بوده¬اند  این درمانگران ارتباط روحی و جسمی بیماران خود را جدی می¬شمرده و آنها از طریق روح، جسم را شفا می¬دادند»(کیت موکی ، 1384: 5-6)