توضیحات کامل :

در این پروژه پاورپوینت شات کریت بتن در 31 اسلاید به همراه شکل و تصویر طبق موارد زیر بیان شده است:

1-  تاریخچه

2-  مزیت های شات کریت

3-  کاربرد شات کریت

4-   تعریف شاتکریت از نظر موسسه بین المللی (ACI)

5-  موارد کاربرد

6-  انواع شات کریت در جهان

7-  مخلوط خشک (DMS)

8-  مخلوط تر (WMS)

9-  مزایای روش WMS

10-  مزایای اجرایی

11-  مزایای کیفی

12-  مزایای زمانی

13- کاربرد WMSدر تعمیرات سدها

14-  توصیه های مهم در تعمیرات سد در شاتکریت