توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم بازده سهام با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

بازده سهام

2-11 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار

2-11-1 بازده تحقق یافته

2-11-2 بازده مورد انتظار

2-12 اجزای بازده

2-12-1 سود دریافتی

2-12-2 سود (زیان) سرمایه

2-13 بازده غیرعادی سهام

منابع

 

 

 

   نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه بازدهی به دست آمده با توجه به اهداف از قبل تعیین شده برای آن می باشد و از آنجا که افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحد تجاری باید به گونه ای عمل کند که با کسب بازده مناسب ثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد. طبق تعریف «بازده سهام» عبارت است از کلیه عواید و منافعی است که در طول یک دوره عاید سهامداران می شود. (جونز،1391)

 

 

 

درارتباط با مفهوم بازده، ماركویتز معتقد است كه امكان دارد تعریف بازده از یك سرمایه­گذاری به سرمایه­گذاری دیگر متفاوت باشد ولی در هر صورت سرمایه­گذاران ترجیح می­دهند بیشترین آن عایدشان شود تا كمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس نیز عقیده دارد سرمایه­گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی كنیم كه انتظار می­رود پول اضافی از آن عاید شود، در این صورت هر سرمایه­گذاری، درجه­ای از ریسك را در برخواهد داشت كه مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای بدست آوردن بازده آتی است (مرادزاده فرد، 1383، 25). برخی دیگر از تعاریف كه در مورد بازده سرمایه­گذاری بیان شده است به شرح زیر است: بازده یك قلم دارایی مالی را در مدت یك سال می­توان به این صورت تفسیر كرد، نرخ تنزیلی كه اگر جریانات نقدی آینده با آن محاسبه شود، ارزش فعلی بدست آمده با قیمت دارایی برابر می­شود (پارساییان ، 1380، 215). بازده یک سرمایه­گذاری عبارتست ازجریانات نقدی قابل تحققی كه توسط صاحبان آن سرمایه­گذاری در طول یك دوره زمانی معین تحصیل می­شود. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره بیان می­شود (نوروش، 1385، 32).