توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی تعهد سازمانی و کیفیت زندگی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعهد سازمانی

ابعاد تعهد سازمانی

انواع تعهد سازمانی

عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه های مختلف

دیدگاه ریچرز در مورد كانونهای تعهد سازمانی

دیدگاه بكر و بیلینگس در مورد كانونهای تعهد سازمانی

كیفیت زندگی كاری

ماهیت برنامه های كیفیت زندگی كاری

نظریه های مختلف در مورد كیفیت زندگی كاری

اهداف كیفیت زندگی كاری

منابع

 

 

 

بسیاری از دانشمندان معتقدند كه ماهیت جوامع كنونی به وسیله سازمان ها به شكل های مختلف و با اهداف گوناگون تاسیس و سازماندهی می شود . اما بدون تردید همه آنها بر پایه تلاش های جسمی و روانی نیروی انسانی خود اداره و هدایت می شوند . به طور كلی می توان گفت نیروی انسانی كارآمد شاخص عمده برتری یك سازمان نسبت به سازمان های دیگر است . وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان می تواند ضمن كاهش غیبت ، تاخیر و جابجایی ، باعث افزایش چشمگیر عمكرد سازمان ، نشاط روحی كاركنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد ( كرد تمینی ، كوهی ، 1390 ، ص 130 ).

 

 

 

تعهد سازمانی متغیر نگرشی پر طرفداری در قلمرو كار است و به اشكال تقریبا متفاوتی تعریف شده است اما تمام این تعاریف مستلزم همبستگی افراد با سازمان هستند (اسپكتور، 1388 ، ص 258 ) معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد (ساروقی ، 1375، ص 67 ).

 

 

 

 پورتر و همکارانش "۱۹۷۴" تعهدسازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان می دانند. چاتمن و اورایلی  "۱۹۶۸" نیز تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزشهای یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن "وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر" تعریف می کنند (رنجبریان ،  1375، ص 44) .

 

 

 

تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان "نه شغل " است که در آن مشغول به کارند . در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد  ( استرون ، 1376 ، ص 73 ). همچنین شهید مطهری ( 1368) نیز درباره تعهد چنین می گوید: تعهد به معنی پایبندی به اصول وفلسفه یا قراردادهایی است كه انسان به آنها معتقد است و پایدار به آنها می باشد . فردمتعهد كسی است كه به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را كه به خاطر آنها و برای حفظ پیمان بسته است صیانت كند ( خنیفر ، همكاران ، 1388 ، ص 151 ).