توضیحات کامل :

جزوه تفسیر الکتروکاردیوگرافی

به تعداد 25 صفحه pdf

 

مقدمه

مروری بر الکتروفیزیولوژی قلب

- جریانات الکتریکی قلب

- سیستم هدایتی قلب

مبانی تفسیر الکتروکاردیوگرام

- کاغذ الکتروکاردیوگرام

- شکل ECG و نام گذاری اجزای آن

- خصوصیات امواج الکتروکاردیوگرام

- نحوه خواندن الکتروکاردیوگرام

ریتم های سینوسی

- ریتم نرمال سینوسی

- برادیکاردی سینوسی

- تاکی کاردی سینوسی

- آرتیمی سینوسی

- بلاک SA

- ایست سینوسی

ریتم های دهلیزی

- ضربان زودرس دهلیزی

- پیس میکر سرگردان

- تاکی کاردی چند کانونی دهلیزی

- تاکی کاردی حمله ای دهلیزی

- فلاتر دهلیزی

- فیبریلاسیون دهلیزی

 

ریتم های پیوندگاهی

- ضربان زودرس پیوندگاهی

- ریتم پیوندگاهی

ریتم های بطنی

- ضربان زودرس بطنی

- ریتم بطنی

- ریتم تسریع شده بطنی

- تاکی کاردی بطنی

- تورسادس دی پوینت

- فیبریلاسیون بطنی

بلاک های AV

بلاک های دهلیزی بطنی درجه یک دو سه

علل ایجاد بی نظوی های قلبی