توضیحات کامل :

ارزیابی طرح های صنعتی مطالعات فنی ، اقتصادی و مالی

تالیف داود مجیدیان

جزوه ارئه به تعداد 153 صفحهpdf

 

عناوین

 پیشگفتار : ارزیابی طرح
 مطالعه بازار
 ظرفیت طرح
 مطالعه تکنولوژی طرح
 محل اجرای طرح
 مهندسی طرح و اجرای پروژه
 سرمایه گذاری و تامین مالی طرح
 معیارهای ارزشیابی طرح

 سودآوری و پیش بینی های مالی طرح