توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه قلمرو حاکمیت نظامهای اقتصادی با فرمت docx در قالب 9 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تقسیم بندی وتفکیک نظامهای اقتصادی ازیک دیگر صرفا به لحاظ نظری انجامگرفته است. اگرچه نظامهای اقتصاد سرمایه داری دربدوپیدایش براساس اصل عدم تمرکز وحتی عدم مداخله دولت ونامحدود بودن مالکیت خصوصی شکل گرفته ونظامهای سوسیالیستی نیزازابتدا به منظور تمرکز برنامه ریزی به وسیله دولت وبرقراری مالکیت جمعی ودولتی به وجود آمده است، اما درعمل هیچ کشوری را نمی توان یافت که به صورت مطلق برنامه ریزی آن متمرکز ویا غیرمتمرکز ویا فقط یک نوع مالکیت درآن وجود داشته باشد.خواستگاه اصلی نظام سرمایه داری کشورهای غربی وخواستگاه نظام سوسیالیستی کشورهای شرقی)اتحاد جماهیرشوروی سابق( محسوب می گردد

 

 

 

فهرست مطالب
مبحث اول: نظام اقتصادی فرانسه98
مبحث دوم:نظام اقتصاد ی ژاپن99
مبحث سوم :نظام اقتصادی آمریکا100
مبحث چهارم: نظام اقتصادی شوروی سابق100
مبحث پنجم:نظام اقتصادی چین
منابع