توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه انواع نظام های اقتصادی با فرمت docx در قالب 90 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


نظامهای اقتصادی درطول تاریخ به تدریج شکل گرفته اند و ازنظامهای اقتصادی نیازی ومبادله ای به منظور تامین نیازهای معیشتی )که به منظوررفع نیازها شکل گرفته اند(شروع وبه نظامهای فعلی مانند نظامهای سرمایه داری،سوسیالیستی ومختلط تکامل یافته اند دریک تقسیم بندی کلی می توان نظامهای اقتصادی رابه صورت نظامهای اقتصادی جوامع اولیه وجامعه امروزی تدوین وطراحی نمود1

 

 

 

فهرست مطالب
انواع نظام های اقتصادی 16
مبحث اول:نظام های اقتصادی در جوامع اولیه17
گفتار اول:نظام اقتصاد ی شبانی یا خانگی17
گفتار دوم:نظام اقتصاد ی ملکی یا کشاورزی19
گفتار سوم:نظام اقتصادی شهری20
مبحث دوم:نظام های اقتصادی در جوامع فعلی22
گفتار اول:نظام اقتصادی سرمایه داری25
بند اول:لذت گرایی ورفاه مادی31
بند دوم:نظریات اقتصادی سرمایه داری32
بند سوم:روند شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری36
بند چهارم: نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری37
بند پنجم:نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی39
بند ششم:نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال41
بند هفتم: اصول اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری 43
گفتار دوم:نظام اقتصادی سوسیالیستی56
بند اول:مبانی فلسفی نظام اقتصاد یسوسیالیستی56
بند دوم:نظریات اقتصادی نظام اقتصادی سوسیالیستی58
بند سوم:فروض اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی62
بند چهارم:مراحل شکل گیری نظام اقتصادی سوسیالیستی63
بند پنجم:اصول اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی68
گفتار سوم:نظام اقتصادی مختلط70 
بند اول:تعریف نظام اقتصادی مختلط70
بند دوم :ویژگی های نظام اقتصادی مختلط71
بند سوم :مشخصات نظام اقتصادی مختلط71
بند چهارم:مزایای نظام اقتصادی مختلط72
بند پنجم:تئوری های ارتباط بین دولت و بخش خصوصی72
بند ششم:نظام اقتصادی بسته73
بند هفتم:نظام اقتصادی مبادله ای74
گفتار چهارم:نظام اقتصادی اسلامی 76
بند اول :مبانی نظام اقتصادی اسلامی78
بند دوم: نظریات اقتصادی اسلامی79
بند سوم:اصول اساسی نظام اقتصادی اسلامی80
بند چهارم:ویژگیهای عمومی نظام اقنصادی اسلامی83
بند پنجم:اجزاء نظام اقتصادی اسلامی
منابع