توضیحات کامل :

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

به تعداد 275 صفحه pdf

 

سرفصل ها:

- مقدمه : مفهوم مدل، انواع مدل
- مدلسازي و شبیه سازي با simulink
- مدلسازي ترانسفورماتور تکفاز
- مدلسازي بار
- ارائه مدل و بلوکهاي شبیه سازي در حالت خطی
- ارائه مدل و بلوکهاي شبیه سازي در حالت اشباع
- مدلسازي ترانسفورماتور سه فاز
- ارائه مدل و بلوکهاي شبیه سازي در حالت خطی و اشباع
- تبدیلات در مهندسی برق
- تبدیلات کنکوردیا، پارك و...
- انتقال توان و تبدیلات
- تبدیل qd0در مرجع ساکن
- تبدیل qd0در مرجع گردان با سرعت سنکرون
- تبدیل qd0در مرجع گردان با سرعت دلخواه
ماشین القائی
- مقدمه
- روابط ولتاژ و جریان
- روابط شارها و اندوکتانسها
- اعمال تبدیل پارك
- مدلسازي و ارائه بلوکها
- وارد کردن مسئله اشباع در مدلسازي
- بررسی رفتار موتور القایی
- مقادیر ویژه ماشین القایی و نحوه محاسبه آنها
- ارتباط بین مقادیر ویژه و پارامترهاي موتور
- ماشینهاي القایی تکفاز
- مدلسازي و ارائه بلوکها
ماشین سنکرون
- مقدمه
- بررسی مدلهاي ساده ماشین سنکرون در شرایط گذرا
- مدلسازي دینامیک
- روابط ولتاژ جریان
- روابط شارها و اندوکتانسها
ماشین سنکرون
- اعمال تبدیل پارك
- اندوکتانسهاي گذرا وتند گذر
- ثابتهاي زمانی
- مدسازي ماشین سنکرون آهنرباي دائم

 

مراجع اصلی :
1. “Dynamic simulation of electric machinary”Chee-Mun Ong
1998, Printice Hall Company
2.“Analysis of electric machinary”Paul.c krause1991, Mc
Graw Hill Company)
3.” General theory of electrical machines”
Bimbhara
1983, Khana publishers Delhi