توضیحات کامل :

اهداف کلی درس :

آشنايي با زندگي وجنبه هاي ادبي ،اشعارو انديشه  مسعود سعد سلمان
خواندن صحيح اشعار برگزيده مسعودسعد سلمان را بادر نظر گرفتن ضوابط دستوري 
تشخيص معادل امروزي لغات ، تركيبات واصطلاحات به كار رفته در اشعار
تشخيص آرايه هاي به كار رفته در اشعار مسعود سعد
تشخيص وزن اشعار
معني كردن اشعار به زبان فارسي امروزي
درك انديشه هاي مسعود سعد وانعكاس مسائلاجتماعي وتاريخي در اشعار او

قصیده 1: چون نای بینوایم ازین نای بینوا
قصیده 2: دوش در روی گنبد خضرا
قصیده 3: دلم از نیستی چو ترسانی است
قصیده 4: چو مردمان شب دیرنده عزم خواب کنند
قصیده 5: چون منی را فلک بیازارد
قصیده 6: باد خزان روی به بستان نهاد
قصیده 7: چو سوده دوده به روی هوا برافشانند
قصیده 8: فریاد مرا زین فلک آیینه کردار
قصیده 9: تخم گشت ای عجب مگر سخنم
قصیده 10: دلم ز انده بی حد همی نیاساید


اهداف درس:

-علت اينكه مسعود سعد خود را به ناي تشبيه كرده .

- تشخيص اينكه ابيات چه مطالبي را مي خواهد بيان كند .

- تعيين موارد دستوري در اشعار .

اهداف کلی درس :

آشنايي با زندگي وجنبه هاي ادبي ،اشعارو انديشه  مسعود سعد سلمان
خواندن صحيح اشعار برگزيده مسعودسعد سلمان را بادر نظر گرفتن ضوابط دستوري 
تشخيص معادل امروزي لغات ، تركيبات واصطلاحات به كار رفته در اشعار
تشخيص آرايه هاي به كار رفته در اشعار مسعود سعد
تشخيص وزن اشعار
معني كردن اشعار به زبان فارسي امروزي
درك انديشه هاي مسعود سعد وانعكاس مسائلاجتماعي وتاريخي در اشعار او

قصیده 1: چون نای بینوایم ازین نای بینوا
قصیده 2: دوش در روی گنبد خضرا
قصیده 3: دلم از نیستی چو ترسانی است
قصیده 4: چو مردمان شب دیرنده عزم خواب کنند
قصیده 5: چون منی را فلک بیازارد
قصیده 6: باد خزان روی به بستان نهاد
قصیده 7: چو سوده دوده به روی هوا برافشانند
قصیده 8: فریاد مرا زین فلک آیینه کردار
قصیده 9: تخم گشت ای عجب مگر سخنم
قصیده 10: دلم ز انده بی حد همی نیاساید


اهداف درس:

-علت اينكه مسعود سعد خود را به ناي تشبيه كرده .

- تشخيص اينكه ابيات چه مطالبي را مي خواهد بيان كند .

تعيين موارد دستوري در اشعار 

 

قصیده 1:

چو نای بینوایم ازین نای بینوا
شادی ندید هیچکس ازین نای بینوا

با کوه گویم آنچه ازو پر شود دلم
زیرا جواب گفته ی من نیست جز صدا

شد دید تیره و نخورم غم ز بهر آنک
روزم همه شب است و صباحم همه مسا