توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت مديريت نيروی انسانی در آزمايشگاه جهت رشته مدیریت در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 

 

الزامات مربوط به کارکنان آزمايشگاه

آزمايشگاھھای تشخيص طبی از بدو تاسيس و يا تغيير محل براساس ضوابط وزارت بھداشت، درمان و آموزش

پزشکی ملزم به رعايت الزامات زير در رابطه با کارکنان آزمايشگاه ھستند.

آزمايشگاه ھای داير بايد در فرصتی که

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تعيين می نمايد خود را با استاندارد ھا و الزامات مربوطه منطبق سازند

- نمودار سازمانی کارکنان

 

 


آزمايشگاه بايد دارای يک نمودار سازمانی پرسنلی باشد که سلسله مراتب سازمانی پست ھای مختلف شامل موسس

آزمايشگاه ، مسئول فنی ، سوپروايزر ، مسئولين بخش ھا ، مسئول ايمنی بھداشت ، کارکنان فنی ، کارکنان واحدھای

پذيرش ونمونه گيری و کارکنان خدماتی ، اداری و پشتيبانی را نشان داده و ارتباط آنھا را با يکديگر مشخص نمايد .

بديھی است بنابر نياز يا ضرورت يک نفر می تواند تحت نظر و به صلاحديد مسئول فنی ھمزمان چند مسئوليت را  بعھده بگيرد .

 

 

 

عنوان :

الزامات مربوط به کارکنان آزمايشگاه

اهداف تهيه نمودار سازمانی کارکنان

- نمودار سازمانی کارکنان
تعداد پرسنل

٢- تعداد کارکنان
شرح وظيفه

 ارزيابی صلاحيت منابع انسانی
ب ) ارزيابی صلاحيت منابع انسانی در ضمن خدمت
همخوانی مدرک تحصيلی با مسئوليت متعلقه ..

شناسنامه پرسنلی

۶- سوابق کارکنان

تعھدات موسس يا مسئول فنی آزمايشگاه در قبال ھر يک از کارکنان
خلاصه

دستور العمل آموزش كاركنان

تعاريف :

 نگهداری سوابق آموزشی کارکنان (مستند سازی سوابق آموزشی)

الف) آموزش هاي بدو خدمت :

فرآيند آموزش شامل مراحل زير است:

- برنامه ريزی آموزشي

اجرای برنامه ھای آموزشي :

ارزيابي اثر بخشي در ٢ مرحله صورت مي پذيرد