توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ سازمانی و ویژگی های آن با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف فرهنگ

2-3)سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین

2-4)تعریف و مفهوم فرهنگ سازمانی

2-4-1)ویژگی های فرهنگ سازمانی

2-4-2)جلوه های مشخص فرهنگ سازمانی

2-4-3)عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی

2-4-4)گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان

2-4-4-1)دیدگاه شاین

2-4-4-2)دیدگاه شولز

2-4-4-3)دیدگاه كویین و مك گرد

2-4-4-4)طبقه بندی چارلز هندی

2-4-5)الگوی ادگار شاین

2-4-6)اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمانها

2-4-7)وظایف فرهنگ سازمانی

2-4-8)چگونگی شکل گیری و حفظ فرهنگ سازمانی

2-4-9) مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی

2-4-10)كاركردهای فرهنگ سازمانی

منابع

 

 

 

   به عقیده هافستد (1980) فرهنگ عبارت است از : اندیشه مشترك اعضای یك گروه یا طبقه كه آنها را از دیگر گروهها مجزا می كند و در جایی دیگر، فرهنگ به صورت مجموعه ای از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان ویژگیهای فكری یك جامعه یا ملت تعریف می شود .  گروبر و كلوكهان (1952) می گوید: در حالی كه بیش از یكصد و پنجاه تعریف برای فرهنگ بر شمرده اند سرانجام تركیبی به این شرح پدید آورده اند: فرهنگ دربر گیرنده الگوهای آشكار و پوشیده ای از رفتار و برای رفتار است كه از راه نمادها كه دستاورد نمایان گروههای انسانی است. آموخته می شود و انتقال می یابد . ( به نقل از طوسی ، 71:1377)

 

 

 

تخمین زده می شود كه از فرهنگ تا كنون حدود چهارصد نوع تعریف ارائه شده باشد. اما تعاریف مشتركی را می توان یافت كه حالت ساده تری داشته و قابل فهم تر هستند كه در زیر به آنها اشاره می شود :  استانلی دیوس (240:1373) معتقد است انسانهایی كه در یك نظام اجتماعی كوچك یا بزرگ زندگی می كنند دارای باورها، اعتقادات، ارزشها، سنتهاو هنجارهای مشتركی هستند كه در مجموع، فرهنگ آن نظام اجتماعی را تشكیل می دهد.  فرهنگ را می توان توافق میان اعضای جامعه درباره ویژگیهای مشتركی كه بر فرد، گروه و سازمان و تعامل آنها در یك محیط باز تاثیر می گذارد تعریف كرد (ممی زاده، 1373 )