توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی توسعه نیافتگی و مروری بر ادبیات آن با فرمت docx در قالب 10 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

2-1-1 چگونگی زایش مساله

2-1-2 گستره روایی نظریه ها

2-1-3 مروری بر ادبیات توسعه نیافتگی

منابع

 

 

 

رویکردهای مارکسیستی، کارکردگرایی، مدل های پارسونزی و همچنین دیدگاههای هابرماسی درباره گفتمان کنش ارتباطی  از جمله فراروایت هایی هستند که از سوی این دیدگاه مورد انتقاد قرار گرفته اند. به عنوان نمونه لیوتار که خود زمانی یک مارکسیست انقلابی به شمار می رفت در نقد جدی از این فراروایت می نویسد: " حتی صِرف بیان کردن خط مشی های مشهور انتقادگرایی مارکسیستی و مارکسیسم نه تنها تا حدودی متروک و مهجور است بلکه باعث مزاحمت نیز هست.روح آن (مارکسیسم) هم اکنون مرده است .در این مرحله از تاریخ این روایت بزرگ تاریخی باید دور انداخته شود." از این رو می توان پست مدرنیسم را نیز به عنوان یکی دیگر از منتقدان فرضیه جهان شمولی نظریات ـ و از جمله نظریه های جامعه شناسی ـ بر شمرد.

 

 

 

         رویکردهای پسا استعمار گرایانه ـ که به نوعی در امتداد تفکرات پست مدرن دیده می شوند ـ نیز دسته دیگری از منتقدان فرضیه جهان شمولی نظریه های جامعه شناسی به شمار می روند. در آثار این  دسته از نویسندگان می توان به وضوح انتقادات نظری و تلاش های عملی انجام شده در رد این فرضیه را مشاهده نمود. هومی بابا ـ اندیشمند هندی پسا استعمارگرا ـ نظریات بر آمده از نگاه مدرن نسبت به جوامع شرقی را " توجیهات مدرنیته "نامیده و اظهار می دارد:" رویکردهای پسا استعماری از دل شواهد استعماری کشورهای جهان سوم و گفتمان های اقلیت های درون تقسیمات جغرافیایی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب پدیدار شده اند. این رویکردها نگاه انتقادی خود را حول مسائلی چون تفاوت فرهنگی ، قدرت اجتماعی و تبعیض سیاسی سامان می دهد تا آن لحظات متعارض و متزلزل درون « توجیهات» مدرنیته را نشان دهد." (بابا ؛1999)