توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم اعتماد و اعتماد سیاسی با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی مفهوم اعتماد و اعتماد سیاسی؛ مرور مفهومی

الف: انواع اعتماد  

ب: اعتماد سیاسی  

پیشینه

منابع

 

 

 

اعتماد به مثابه یکی از مؤلفه­های اساسی سرمایه اجتماعی، پایه نظام سیاسی و ساختار اجتماعی را شکل می­دهد. اعتماد جوهره و اساس روابط اجتماعی است و در مقابل، بی­اعتمادی انسجام و همبستگی اجتماعی را با مخاطرات و پیامدهای منفی روبرو می­کند. شعاع اعتماد در جوامع سنتی، معمولاً از حد خانواده و یا اقوام، گسترش بیشتری نمی یافت؛ در حالیکه در جوامع امروزی، اعتماد باید تا سطح کل جامعه، نهادها و سازمان‌ها تعمیم یابد.

 

 

 

اعتماددر زبان فارسی به معنای تکیه کردن، متکی شدن به کسی و کاری را بی­گمان به او سپردن، واگذاشتن کار به کسی می­باشد (عمید، 1359: 201). در همه فرهنگ‌های فارسی معانی اعتماد در همین راستا آمده است. در فرهنگ‌های انگلیسی زبان، اعتماد به شکل‌های متفاوتی تعریف شده است. در فرهنگ انگلیسی آکسفورد اعتماد به عنوان «اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز یا اطمینان به حقیقت یک گفته» آمده است (گیدنز 37:1377). در فرهنگ وبستر اعتماد به عنوان «اعتقاد یا اطمینان راسخ به صداقت، درستی و عدالت یک شخص، گروه یا کلیت» جامعه آمده است (1989:1527Scnuster,).

 

 

 

الیسون و فایرستون ، اعتماد را واگذاری منابع به دیگران می­دانند با این انتظار که آنها به گونه­ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش یابد و دستیابی به اهداف میسر گردد (امیر کافی، 11:1380). زیمل اعتماد را صورتی از ایمان و اعتقاد به افراد جامعه می­داند. اعتماد از نظر زیمل بیان کننده این احساس است که بین تصور ما از یک موجود و خود آن موجود، پیوند و وحدت معینی وجود دارد و ادراک ما از آن موجود از تداوم معینی برخوردار است (گیدنز، 33:1377).