توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی سرمایه فکری با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
سرمایه فکری
2-1مقدمه10
2-2سرماية فكــري13
2-3سير تاريخي توسعة مفهوم و کاربرد سرماية فکري15
2-4تعاريف، مفاهيم و ابعاد كليدي سرماية فکري17
2-5اندازه‌گيري سرماية فكري: مدلها و روشهاي آن20
2-6کاربرد سرماية فکري در سازمانها23
2-7دلايل سنجش سرماية فکري توسط شرکتها27
2-17پيشينه تحقيق53

 

 


نتايج حاصل از بسياري از تحقيقات دربارة نقش و اهميت سرماية فكري در رشد و توسعة سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشري، بر اين نكته تأكيد دارد كه جوامعي توسعه يافته تلقي مي‌شوند كه به توسعة سرمايه‌هاي فكري خود پرداخته باشد امروزه محققان پي بردهاند كه سرماية فكري جزء ضرورتهاي انكارناپذير هر سازماني تلقي شده و سرمايهاي بيپايان در جهت رشد و توسعة سازمانها و كشورها هستند طوري كه طي نيم قرن گذشته بخش قابل توجهي از پيشرفت كشورهاي توسعه يافته مرهون تحول در سرماية فكري آنها بوده است اگر در گذشته كار، سرمايه و زمين عوامل اصلي توليد به حساب ميآمدند، امروز تغييرات فناوريها، فاكتورهاي نيروي انساني و ارتقاء سطح سرماية فكري به عنوان عوامل رشد تلقي ميشوند (نوروزي، 1384)

 

 

 

تجارب ارزندة سازمانهاي موفق و پيشرو درباره ارزش سرماية فكري، مبين اهميت آن در سازمانهاست آنها عظمت و بزرگي سازمان خود را به اندازة كساني ميدانند كه برايشان كار ميكنند، محور اصلي رشد كسب و كار خود را بر مبناي كاركنان خود بنا نهادهاند، انسان را ســـرچشمة تمامي خلاقيتها، نوآوريها، تواناييها و زيباييها ميدانند و معتقدند چنانچه فضا و شرايط براي انسان شاغل در سازمان فراهم شود، تواناييهاي او شكوفاتر و متجلي ميشود اين گونه سازمانها كاميابي يا شكست سازمان يا مؤسسه خود را به ميزان وفاداري و شايستگي نيروي انساني، مشتريان و ساختار سازماني خود نسبت ميدهند و در نهايت بر اين اعتقادند كه اگر سازماني شايستگي حفظ سرمايه‌هاي فكري خود را نداشته باشد، به آرامي به افول كشيده خواهد شد (چانگ و يانگ، 2013)

 

 

 

افزون بر موارد اشاره شده در بالا در دو دهة اخير، مي‌تون چنين اذعان نمود كه با بررسي و تحليل سرمايه‌هاي فكري و اهميت ويژگيهاي آن در حيطة عملكرد مالي سازمانها ميتوان دريافت كه برخورداري از سرمايه‌هاي فكري براي ادامة حيات سازمانها به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است بخصوص اگر روند تغيير و تحولات در جامعه به دقت مورد ارزيابي واقع شود اين نتيجه هم حاصل ميشود كه جامعة فراصنعتي امروز، جامعهاي اطلاعاتي است كه در آن به تدريج فناوريهاي نيروافزا جاي خود را به فناوريهاي دانشافزا و سرمايه‌هاي فكري ميدهند و در محيط پويا و پيچيدة امروزي براي سازمانها ضروري است كه به طور مداوم سرمايه‌هاي خود را به شكل ايجاد، اعتباربخشي و كاربرد در محصولات و خدمات نوين خود بكار گيرند بنابراين، مديريت سازمانها بايد با تكيه بر سرمايه‌هاي فكري برتر اتخاذ تصميمات معقولتر در موضوعهاي مهم و بهبود عملكردهاي مبتني بر دانايي را پيدا كنند (مجتهدزاده، علوي طبري و مهدي‌زاده، 1389)