توضیحات کامل :

دانلود پاورپوينت کتاب جغرافیای انسانی ایران جهت رشته جغرافيا قالب 148 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

 

آشنايي دانشجويان رشته علوم اجتماعي با مفاهيم و بنيانهاي جغرافياي انساني ايران كه در توجيه مسائل اجتماعي قويا موثر است.

 

 

 

 

- واژه جغرافيا كه در زبان يونان قديم (لاتين) به معناي «توصيف زمين» آمده و امروزه به علمي كه روابط علي پديده هاي سطح زمين در قالب مكان و پراكندگي و علل آنها را در سطح سياره با روش خاص مطالعه مي كند اطلاق مي شود.

 

 

 

 


-  پديده معادل (Phenomena) گرفته شده است به هر گونه حادثه يا موضوعي كه در محيط زندگي انسان اتفاق مي افتد و يا وجود دارد واز طريق حواس وي درك يا احساس مي گردد گفته مي شود.

 

 

 

 

قسمتی از فهرست مطالب
هدف كلي
فصل اول جغرافيا و سير تكويني آن
تعريف علم جغرافيا
مفاهيم اساسي در جغرافيا عبارت است از
پديده
سطح زمين
فضاي جغرافيايي
روابط پديده ها (اصل عليت)
پراكندگي و علل پراكندگي پديده ها
روش
تقسيمات جغرافيا
هدفهاي جغرافيا
جغرافياي طبيعي و علوم جنبي
جغرافياي انساني و علوم جنبي
تعريف محيط در جغرافيا
تقسيمات محيط
سير تكويني جغرافيا در ادوار مختلف تاريخي
بخش دوم جغرافياي انساني  ايران
فصل دوم سيماي طبيعي و ويژگيهاي اكولوژيكي ايران
هدفهاي آموزشي
موقع مطلق ايران
اهميت موقع نسبي ايران
ويژگي هاي اقليمي ايران
تقسيم بندي سرزمين ايران بر اساس اقليم
عوامل موثر در فعاليتهاي زيستي مردم ايران
ويژگي هاي برجسته طبيعي سواحل درياي مازندران
عمده ترين مانع رشد و توسعه اقتصادي جلگه هاي غربي زاگرس در طول تاريخ
عوامل طبيعي و زيست محيطي كه ويژگيهاي خاص اكولوژيكي را باعث شده است
گرمترين و سوزان ترين مناطق ايران
رژيم باران
نتايج حاصله از جهت رشته كوهها در ايران
ارتفاع
تقسيم بندي ايران براساس نواحي زيست محيطي
وضعيت پوشش دامنه هاي منتهي به درياي مازندران
ويژگيهاي جغرافيايي جلگه خوزستان و سواحل خليج فارس و درياي عمان
ويژگيهاي جغرافيايي حواشي كوير
فصل سوم كوچ نشيني در ايران
هدفهاي آموزشي فصل سوم
اركان عمده و اصلي زندگي و معيشت مردم ايران در گذشته
قلمرو اصلي مطالعات جغرافياي انساني
عوامل اصلي طبيعي محدوديت فعاليتهاي زيستي در يك مكان
در انواع بسيار بارز شناخته شده زندگي كوچ نشيني مباني اكولوژيكي كوچ مبتني بر
ويژگيهاي اصلي فعاليتهاي اقتصادي در معيشت كوچ نشيني
علل سادگي و سنتي بودن ابزار و شيوه كشاورزي در زندگي كوچ نشيني
منابع اصلي قلمرو كوچ در ايران
انواع كوچ و رابطه آن با شرائط طبيعي و اكولوژيك محيط
ويژگيهاي جغرافيايي منطقه سردسير بالاگريوه لرستان
ويژگيهاي جغرافيايي منطقه سردسير بالاگريوه لرستان
ويژگيهاي جغرافيايي منطقه گرمسير بالا گريوه لرستان
محل استقرار عشاير بختياري
محل ييلاق و قشلاق عشاير بختياري
هدفهاي ساليانه عشاير بختياري از كوچ و حركت
قلمرو اصلي كوچ افقي ايران
اهداف كوچ نشينان اسپكه در بلوچستان از جابجايي يا كوچ افقي
قلمرو كوچ نشينان تركمن صحرا از نظر اكولوژيكي
فصل چهارم زندگي و معيشت روستايي
هدفهاي آموزشي
مفهوم زندگي روستانشيني در مقايسه با كوچ نشيني
روند تكاملي معيشت مردم ايران
تعريف اقتصاد روستايي و اقتصاد شهري
تعريف روستا و روستانشيني
ويژگي برجسته ده روستا بعنوان راهنمايي براي برنامه ريزان
منابع آب روستاها
اهميت منابع آب در روستاها
نسق
ريشه مهاجرت هاي روستايي
روند تكاملي معيشت در ارتباط است با
عوامل محيطي موثر در شكل گيري سكونتگاههاي روستايي
اهميت توجه به مسائل محيطي
رشد روستاها