توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی بهزیستی روانشناختی doc می باشد.
 

 

تعریف نظری بهزيستي روان شناختي

احساس مثبت و احساس رضایت مندی عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزه های مختلف خانواده، شغل و ... است (مایرز و دینر،1995؛ به نقل نبیئی، 1390).

 


تعریف عملیاتی بهزيستي روان شناختي

در پژوهش حاضر بهزيستي روان شناختي بر اساس مقياس بهزيستي روان شناختي فرم كوتاه ريف (2009) که شامل 18 ماده است اندازه گيري شد.

 

 

شواهد پژوهشي فراواني وجود دارد كه نشان مي دهند حوادث نامطبوع زندگي قادرند بهزيستي روان شناختي را تحت تأثير قرار دهند و مختل كنند و به ايجاد مشكلات رواني مانند افسردگي و اضطراب منجر شوند بر اين اساس داشتن فرزند كم توان ذهنی كه ماهيتي تقريباً ثابت و تنش زا دارد. مي تواند با ايجاد تنيدگي به كاهش بهزيستي روان شناختي منتهی شود. روي بهزيستي روان-شناختي نشان داده است مادران داراي فرزند عادي در مؤلفه هاي خودمختاري، تسلط برمحيط، رشد شخصي و پذيرش خود، نسبت به مادران داراي فرزند كم توان ذهني وضعيت بهتري دارند، اما در مؤلفه ی احساس داشتن هدف در زندگي، مادران گروه دوم بهتر بودند. از مشكلاتي كه در ميان مادران كودكان كم توان ذهني شيوع دارد، افسردگي است.

 

 


شکری و همکاران  پژوهشی با عنوان تفاوت جنسیتی در مقیاس های بهزیستی روان شناختی در دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر بیرجند در سال تحصیلی 85- 1384 انجام داده اند. نتایج نشان داده است که تحقیق حاضر درباره ی نقش تفاوت های جنسیتی در مقیاس رشد فردی نشان می دهد که نمرات دختران در مقایسه با نمرات پسران بالاتر است. در تبیین یافته ی مزبور همسو با نتایج برخی از مطالعات انجام شده در خصوص بررسی نقش تفاوت های جنسیتی در استفاده از شیوه های ترجیهی برای مواجهه با موقعیت های تنیدگی زا که مطالعات مختلف نشان داده است در پیش بینی بهزیستی روان شناختی افراد مؤثر واقع می-شود. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی دال بر وجود تفاوت در مقیاس های بهزیستی روان شناختی در دو جنس می باشد. این نتایج بر نقش محوری تفاوت های جنسیتی در بررسی مقیاس های بهزیستی روان شناختی تأکید می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری بهزیستی روانشناختی

تعریف عملیاتی بهزیستی روانشناختی

1-1    بهزیستی روان شناختی    8
1-2    ابعاد بهزیستی روانشناختی    13
1-3    نظریه های بهزیستی روانی    14
2-13-1- نظريهی فرانکل    14
2-13-2- الگوی ويسينگ و واندان    15
2-13-3- نظريه ی ريف    15
1-4    عوامل مؤثر بر بهزيستی    16
1-6    پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع    16
2-17-1-  پژوهش هاي انجام شده در كشور    16
2-17-2- پژوهش هاي خارجي    23

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی