توضیحات کامل :

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازمان سالم عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

 

«ماتیو مایلز» یک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف می کند که «نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در یک برهه زمانی طولانی نیز به طور کافی سازش کرده و تواناییهای بقاء و سازش خود را به طور مداوم توسعه داده و گسترش می دهد».

 

 

مولفه های سازمان سالم

. ارتباط  
در سازمان سالم ارتباط مستمر ميان كاركنان و به همان خوبي ميان زيردستان و فرادستان بايد تسهيل شود. ارتباط بايد دوطرفه باشد و در سطوح مختلف سازمان برقرار باشد. در سازمان سالم، مباحث و گفت گوهای چهره به چهره به همان اندازه اهميت اسناد و مدارك نوشته شده، مهم است.

 

2-6-2. مشاركت و درگير بودن در سازمان
در يك سازمان سالم كاركنان همه سطوح به طور مناسبي و قابل توجهی درگير تصميم گيري و مشارکت در مسائل سازمان مي شوند.

 

2-6-3. وفاداري و تعهد 
در سازمان سالم یک جو اعتمادی قوی، ميان اشخاص وجود دارد. 

 

2-6-4. اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت
يك سازمان سالم از ادراکات اعتبار و شهرت مثبت را به كاركنان منعكس مي كند. وكاركنان به طور كلي به شهرت و اعتبار بخش يا حوزه خود ارزش قائلند.

 

2-6-5. روحيه
روحيه مناسب در سازمان به وسيله يك جو دوستانه درجايي كه كاركنان عمدتاً همديگر و شغلشان را دوست دارند و روي هم رفته هم به طور شخصي و هم به خاطر سازمــــان برانگيخته مي شوند، نمايش داده مي شود

 

2-6-6. اخلاقيات 
 در يك سازمان سالم عموماً رفتار غيراخلاقي وجود ندارد.

 

2-6-7. شناسايي يا بازشناسي عملكرد
 در يك سازمان سالم كاركنان براي به فعليت در آوردن استعدادهايشان تشويق مي شوند و مورد حمايت قرار مي گيرند، عموماً آنها احساس مي كنند ارزشمند هستند و به طور مناسبي براي پيشرفت در يك فضای حق شناسي و مراقبت شناسايي مي شوند.

 

2-6-8. مسير هدف
 درون يك سازمان سالم كاركنان مي توانند با تمركز بالا هدف های هر بخش را تشخيص دهند و اهداف درون سازمان را ببینند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازمان سالم

تعریف عملیاتی سازمان سالم

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازمان سالم

. مقدمه    13
2-2. مفهوم سلامت    13
2-3. سلامت سازمانی     13
2-4. تعریف سلامت سازمانی    14
2-5. ویژگی های سازمان سالم    15
2-6. مولفه های سلامت سازمانی    18
2-6-1. ارتباط     19
2-6-2. مشاركت و درگير بودن در سازمان    19
2-6-3. وفاداري و تعهد    19
2-6-4. اعتبار يا شهرت موسسه يا شركت    19
2-6-5. روحيه    19
2-6-6. اخلاقيات    20
2-6-7. شناسايي يا بازشناسي عملكرد    20
2-6-8. مسير هدف    20
2-6-9. رهبري    20
2-6-10. بهبود يا توسعه كارايي كاركنان    20
2-6-11. كاربرد منابع    21
2-7. ابعاد سلامت سازماني (از نظر مايلز)    21
2-7-1. کارکردهای سیستم    21
2-7-2. سلامت سازمانی و اثربخشی    22
2-8. پويايي های سازمانی    23
2-8-1. سطح نهادی    24
2-8-2. سطح اداری    25
2-8-3. سطح فنی    25
2-8-4. مشخصه های فضاهای كاری سالم     25

2-16. تحقیقات انجام گرفته    58
2-16-1. سوابق داخلی     58
2-16-2. سوابق خارجی    60
2-17. جمع بندی    62

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی