توضیحات کامل :

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین لرزه Earthquake در 134 اسلاید همراه با شکل و تصاویر  و  نمودار به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است:

1- تعریف زمين لرزه (Earthquake):

2-  تعریف لرزه‌شناسي(Seismology):

3- تعریف لرزه‌نگار (Seismograph):

4-  تعریف لرزه‌نگاشت(Seismogram):

5-  تعریف كانون زمين لرزه (Hypocenter):

6-  تقسیم بندی زلزله بر اساس عمق:

7-  زلزله های کم عمق:

8-  زلزله های با عمق متوسّط:

9-  زلزله های عمیق:

10-  مركز سطحي (Epicenter):

11-  پيش لرزه (foreshock):

12-  پس لرزه(aftershock) :

13-  مكانيسم شكل‌گيري زمين لرزه :

14-  امواج لرزه ای :

15-  امواج

16-  داخلی (Body waves):

17-   امواج سطحي(Surface waves) :

18-  استفاده ازامواج زمین لرزه به عنوان ابزاری برای شناخت درون زمین :

19-  امواج P یا طولی(Primary waves) :

20-  امواج S یا عرضی(Secondary waves) :

21-  امواج سطحي (Surface waves) :

22-  انواع امواج سطحی :

23-  امواج ریلي(Rayleigh wave) :

24-  امواج لاو(Love wave) :

25-  تصویر نحوه انتشار و ارتعاش امواج لرزه ای :

 26- سرعت امواج زمين‌لرزه :

27-  روش تعيين محلّ زمين‌لرزه :

28-  نمودار مسافت-زمان برای تعیین فاصله مرکز سطحی زمین لرزه :

29-  پلان مرکز سطحی زمین لرزه که با استفاده از فاصله به دست آمده از سه ایستگاه لرزه شناسی :

30-  شدّت و بزرگي زمين‌لرزه :

31-  مقیاسی تحت عنوان «بزرگي زمين‌لرزه» Magnitude :

32-  روش تعیین شدّت زلزله :

33-  منحنی های هم لرزه :

34-  مقياس اصلاح شده ريشتر :

35-  تعريف بزرگي زلزله :

36-  مقياس ريشتر لگاريتمي :

37-  رابطه بين بزرگي و ميزان انرژي آزاد شده در كانون زمين لرزه :

38-  انواع زمین لرزه از نظر منشأ :

39-  زمین لرزه های تکتونیکی (Tectonic Earthquakes):

40-   زلزله های درون صفحه ای (intraplate) :

41-  زمین لرزه های آتشفشانی(Volcanic Earthquakes):

42-  زمین لرزه های فروریزشی(Collapse Earthquakes):

43-  زمین لرزه های ناشی از انفجار(Earthquakes Explosions):

44-  زمین لرزه های القایی(Induced Earthquakes):

45-  مهمترین مناطق لرزه خیز زمین :

46-  نقشه گسترش جهانی زمین لرزه ها در مدّت 9 سال :

47-  گسل و زلزله :

48-  گسل های فعّال:

49-  گسل های غیر فعّال:

50-  مهمترین عوامل مؤثر بر میزان خطرات ناشی از زمین لرزه :

51-  ویژگی های زلزله - شدّت، بزرگی، مدّت و عمق کانون زلزله :

52-  شرایط زمین شناسی منطقه :

53-  وضعیّت ساختمان های منطقه :

54-  جمعیّت، تراکم ساختمان ها و زمان وقوع زلزله :

55-  آثار سطحی زلزله :

56-  لرزه خیزی ایران :

57-  نقشه گسل های ایران :

58-  لرزه خیزی تهران :

59-  گسل هاي اصلی تهران :

60-  خطرات زلزله تهران :

61-  ایمنی در برابر زلزله :

62-  اقدامات ضروری براي تهران :

63-  پیش بینی زمین لرزه :

:Image result for ‫زمین لرزه‬‎