توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

 

 


در مورد پدیدة خشونت خانوادگی باید گفت خشونت خانوادگی پدید‏های است که در سال‏‏های اخیر بررسی‌‏های متعددی در مورد آن انجام گرفته است. مجموع‏های از بررسی‌ها، نمایشگر این امر هستند که در ایجاد این پدیده، عوامل فردی یا مشکلات خاص ناشی از شرایط اجتماعی و خانوادگی نقش چندان مؤثری ندارند و بیش از آن که عوامل فردی بر ایجاد رفتار خشن تأثیر داشته باشند، ساختار اجتماعی در ظهور خشونت مؤثر است.

 

 

خشونت خانوادگی در رابط‏های مشخص با ساختار جامعه قرار دارد. در صورت وجود خشونت‌‏های ساختاری در سازمآن‏ها و نهاد‏های اجتماعی، امکان ظهور خشونت خانوادگی تشدید می‏شود و در عین حال وجود خشونت خانوادگی باعث تقویت هنجار‏های اجتماعی خشونت می‌گردد. ساختار اجتماعی به نوعی شکل گرفته که در آن خشونت به‏صورت آشکار و به عنوان پدید‏های طبیعی اعمال می‏شود و از زنان خواسته می‏شود که این وضعیت را تحمل کنند. تحمل این شرایط زندگی باعث می‏شود فرزندانی روانه‏ی جامعه شوند که در تضاد‏های اجتماعی و خانوادگی راه حلی به جز استفاده از خشونت نمی‌شناسند و با رفتار خود هنجار‏های اجتماعی خشونت را تقویت می‏کنند. یکی از عا مل‏ها‏ی مهم که می‏تواند در کا هش یا افزایش آسیب‏‏های ا جتماعی موثر با شد و جود سر مایه اجتماعی در خا نواده می‏با شد(بختیاری و امید بخش، 1382). 

 

 

 

پورنقاش تهرانی(1389)، در پژوهشی با عنوان مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی نشان داد که تجربه خشونت در دوران کودکی میزان اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد اجتماعی آزمودنی‏ها را افزایش و سلامت روان آزمودنی‏ها را کاهش می‏دهد. هم چنین بین نوع خشونت تجربه شده، به لحاظ روانی یا جسمانی بودن، با میزان اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد اجتماعی و سلامت روان رابطه وجود داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشونت خانوادگی

2-1- پیشینه نظری    8
2-1-1- خشونت:    8
2-1-1-1- تعریف خشونت:    9
2-1-1-2-انواع خشونت:    9
خشونت مستقیم:    9
خشونت  جنسی:    10
خشونت روانی:    10
خشونت غیر مستقیم:    10
خشونت غیر مستقیم به دو نوع است:    10
خشونت کلتوری:    11
خشونت ساختاری یا سازماندهی شده:    11
خشونت خانوادگی    11
2-1-1-3- پیش زمینه ها:    12
2-1-1-4- عوامل:    15
2-1-1-5- چارچوب نظری    18
2-1-1-6- چهارچوب نظری‌ مواجهه با خشونت جسمی بین والدین    19
2-1-1-7- نظریه‌‏های مربوط به مواجهه با خشونت بین والدین    20
نظریه فشار روانی بعد از ضربه‌    20
نقش خانواده‏ها در شخصیت فرزندان    22


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی