توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع سبک های تصمیم گیری را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

 

اسكات و بروس(1995)باتكيه بركاردريور ( ١٩٧٩)بيان كردندكه سبكهاي تصميم گيري يادگرفتني هستند و الگوي پاسخ به صورت عادت است كه توسط يك شخص وقتي با شرايط تصميم روبرو مي شود،  بروز مي كند.آن ها كمي به نيازهاي وظيفه تصميم گيري و محيط توجه كردندوبيشتر به تفاوتهاي افراد در رفتارتصميم گيري پرداختند .

 


اسكات وبروس با بررسي سبكهاي تصميم گيري كه قبلاً توسط ديگر دانشمندان پيشنهادشده بود، چهار مدل مقايسه اي براي سبكهاي تصميم گيري در نظر گرفته و تجزيه وتحليل كردند. مدل اول، دو سبك تصميم گيري را نشان مي داد.1-سبك عقلايي‐ وابسته 2-سبك شهودي‐ فوري ‐ اجتنابي.يعني در اين مدل، عقلايي و وابسته به عنوان يك سبك و شهودي، فوري و اجتنابي به عنوان يك سبك در نظر گرفته شدند.

 


مدل دوم ،شامل سه سبك تصميم گيري بود.1-سبك تصميم گيري عقلايي2-سبك تصميم گيري شهودي‐ فوري ‐ اجتنابي و 3-سبك تصميم گيري وابسته .به عبارت ديگر، آن ها در اين مدل نسبت به مدل اول، وابسته را به عنوان يك سبك جدا از عقلايي در نظر گرفتند.

 

مدل سوم سه سبك تصميم گيري را نشان مي داد.1-سبك عقلايي2- سبك شهودي‐ فوري-سبك وابسته 3-سبك اجتنابي. يعني در اين مدل نسبت به مدل قبلی، اجتنابي به عنوان يك سبك تصميم گيري در نظر گرفته شد.

 

مدل چهارم شامل پنج سبك تصميم گيري بود.در اين مدل نسبت به مدل قبلي، شهودي و فوري به عنوان سبكهاي جداگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند كه در نهايت با انجام آزمون هاي گوناگون، سازگاري داخلي، اعتبار و ساختار عاملي بالايي براي اين مدل به دست آمد و اين مدل به عنوان مدل برتر نسبت به بقيه مدل ها، در نظر گرفته شد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سبک های تصمیم گیری

تعریف عملیاتی سبک های تصمیم گیری

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انواع سبک های تصمیم گیری

بخش اول:  سبك تصميم گيري    7
مقدمه :    7
سبك تصميم گيری:    11
تعريف:    11
عوامل موثر بر سبك تصميم گيري:    11
انواع سبك تصميم گيري:    12
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه کارل جونگ:    12
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه رو:    12
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه دريور و همکاران:    13
سبك پنجم(سيستماتيك)نيز به وسيله(تاتو، ابرلين، كوترابا، برادبري، ٢٠٠٣ )    13
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه کرينر:    14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه اسنهارد:    14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه محمد باقريان و همکاران:    14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه دفت:    17
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه رابينز:    18
 نیاز به ساختار    21
اجتماعی/افراد                  ارزشگرا بودن                       تکنیکی/شغل    21
مدل تكميلي سبك تصميم گيري( رو و بولگاريدز،1992)    21
توسعه و بسط مدل :    22
سبكهاي تصميم گيري اسكات و بروس    23
پیشینه تحقیق    25
تحقيقات داخل کشور:    26
• تحقیقات خارج از کشور    27
فهرست منابع    29