توضیحات کامل :

با سلام در این پاورپوینت 24 اسلایدی به توضیح کامل انسولین ،تاریخچه ، ساختار و مکانیسم آن پرداخته شده است

امید است که برایتان مثمر ثمر باشد 

 

 پیشگفتار:

 

وظیفه هورمون انسولین وگلوکاگون :  کمک به هوموستازی یا همان خون ایستی گلوکزخون

وقتی از هورمون صحبت میکنیم یعنی :

(1درپاسخ به محرک خاص
(2توسط سلولهای تخصص یافته
(3ترشح به جریان خون
(4اتصال به گیرنده اختصاصی
(5ایجاد تغییر درفعالیت سلول هدف
 

ساختار انسولین :

انسولین نوعی هورمون پپتیدی مرکب از دو زنجیره AوB است که توسط دو پل دی سولفید به یکدیگر متصل اند البته یک پل دی سولفیدی دیگر هم در زنجیره A وجود دارد

..............................................................................................................................................