توضیحات کامل :

مدیریت منابع انسانی

با رویکرد کاربردی

تدوین:

دکتر محمود رضائی زاده

113 صفحه فایل ورد