توضیحات کامل :

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری نمایش خلاق عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

 


نمایش خلاق یک روند عملی و گروهی کار با کودک است که در آن مربی با تشخیص توانایی‌ها و نیازهای کودکان، با کمک خودشان، مفهومی را در قالب نمایش به صورت غیرمستقیم آموزش می‌دهد. یک تمرین برنامه‌ریزی شده است برای یادگیری کودک و وسیله‌ای برای بیان آزادانه‌ی ایده‌ها، احساسات و رفتارهای اوست.

 

بداهه‌پردازی در نمایش خلاق یعنی، در لحظه خلق کردن بازیگر. کودک یا نوجوان بازیگر بدون برنامه‌ی قبلی و از پیش تعیین شده، به حرکت‌آفرینی و بیان کلام دست می‌دهد و حد و حدود آن در چارچوب و قالب کلی یک بازی نمایش محدود است و تجاوز از آن سبب به هم خوردن بازی می‌شود. این قانون یا اصل تا جایی پذیرفته است که به گرم شدن بازی کمک و از به هم خوردن آن، خودداری کند.

 


بدون این اصل خلاقیت کودک و نوجوان بروز نمی‌کند تا رشد و پرورش یابد. کودک با اصل بداهه است که می‌تواند دست به تجربه‌های تازه بزند و آن چه در درون دارد بیرون می‌ریزد و خود را تخلیه می‌کند. کودک با این اصل دست به سازندگی و آفرینش جدیدی، مطابق با ذهن خودش، مطابق با نیاز جامعه‌اش می‌زند. در حقیقت آینده‌ی کودک و جامعه‌ی آینده در این خلاقیت‌هاست که آهسته آهسته شکل می‌گیرد. و در کل همه‌ی افراد باید بازی کنند و همه چیز را خود تجربه کنند بدون تمرین و پیش‌بینی؛ یعنی به گونه‌ای با بداهه‌پردازی اجرا شود.
 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نمایش خلاق

2-1- نمایش خلاق        19
2-1-1- نمایش    19
2-1-3- اهداف نمايش خلاق    22
2-1-4- آموزه هاي نمايش خلاق    23
2-1-5- اصول نمايش خلاق    24
2-1-6- مباني نظري نمايش خلاق    27
2-1-7- انواع بازي    28
2-1-8- بازي و تئاتر  _    43
2-43- پيشينه پژوهش      65
2-5- جمع بندي فصل دوم     69
2-6- مدل مفهومي پژوهش    71

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی