توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های دلبستگی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

 

 

در دیدگاه آلفرد آدلر مفهوم علاقه اجتماعی شاخص اصلی سلامت روان است که آدلر آن را با احساس همانند سازی و همدلی با دیگران برابر دانست و در دیدگاه او اگر به احساس تعلق پذیری ما بی توجهی شود، تولید اضطراب می کند. در صورتی که احساس می-کنیم با دیگران متحد هستیم می توانیم هنگام روبروشدن با مشکلات خود جسورانه عمل کنیم. او به اهمیت وجود ارتباط با دیگران در سه سطح به عنوان سه تکلیف همگانی یاد می کند: دوستی، صمیمیت و مشارکت که به طور ضمنی به مفهوم دلبستگی اشاره دارد (گل محمدی، 1390). 

 

 

نظریه یادگیری اجتماعی بیان می دارد که از طریق تداعی با ارضا و کاهش گرسنگی که سائق اولیه است ارزش مثبت کسب می کند و ویژگی های تقویت کننده ثانوی را به خود می گیرد. بنابراین سرانجام وجود مادر به تنهایی و بدون غذا ارضا کننده می شود و در کودک نیازی اکتسابی جهت تماس با مادر رشد می کنند. نظریه پردازان یادگیری اجتماعی فرض بر این دارند که شدت وابستگی کودک به مادر بستگی به این دارد که مادر تا چه حد نیازهای کودک را تأمین می کند. یعنی وجود مادر چه اندازه با لذت و کاهش درد و ناراحتی همراه است.
 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری دلبستگی

تعریف عملیاتی دلبستگی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش درباره نظریه دلبستگی

 تعريف دلبستگي 
 اهميت دلبستگي 
 ديدگاه دلبستگي 
 نظريه هاي دلبستگي 
 ساليوان و مدل بين فرد 
نظريه كردار شناسي 
نظريه هورناي 
نظريه روانشانسي انفرادي آدلر 
نظريه يادگيري اجتماعي 
عزت نفس و دلبستگي 
رابطه دلبستگي و انواع اختلالات اضطرابي 
رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص 
اختلال هاي اضطرابي 
رفتارهاي ضد اجتماعي 
افسردگي 
مداخله 
پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج از كشور

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی