توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دلبستگی کودک که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

 


دلبستگی دارای مبنای تکاملی است که در خدمت حفظ بقای کودک است و رابطه ی است دوسویه بین مراقب و کودک که منجر می شود کودک به شیوه ای رفتار کند تا نزدیکی با مراقب خود را حفظ کند. چیزی که تأمین کننده ی امنیت در این رابطه است، میزان حساس بودن مراقب نسبت به نیازهای کودک است (بوگلز و برچمن ، 2006). کنش متقابل و رابطه ی عاطفی میان مادر و نوزاد، به روابط اجتماعی کودک در آینده شکل می دهد و نحوه ی برخورد مادر با کودک، در چگونگی اجتماعی شدن و کسب مهارت های اجتماعی فرزند، تأثیر بسزایی دارد. در واقع دلبستگی بیانگر شیوه ی ارتباطات اولیه ای است که می تواند بر سبک های ارتباطی فرد در آینده اثرگذار باشد. تجربیات اولیه ی آسیب دیده می تواند منجر به پیدایش این دیدگاه در فرد گردد.

 

 

طاهري فر و همكاران (1389) با هدف تعيين الگوي پيش بيني هراس اجتماعي بر پايه مولفه هاي شناختي رفتاري به بررسي ارتباط متغير هاي كمرويي ،‌بازداري رفتاري ،‌سوگيري توجه ، سوگيري تعبير، خودكارآمدي و دلبستگي با هراس اجتماعي روي 438 دانشجوي دانشگاه تهران پرداختند.يافته هاي تحقيق نشان داد كه تمامي متغيير ها به طور معنا داري با هراس اجتماعي همبستگي داشتند.نتيجه رگرسيون گام به گام هم نشان داد كه الگوي درپيش بيني هراس اجتماعي از نظر دلبستگي شامل سبك دلبتسگي دوسوگرا و اجتنابي است.دلبستگي ايمن توان پيش بيني هراس اجتماعي را نداشت .

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری دلبستگی

تعریف عملیاتی دلبستگی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی کودک

 تعريف دلبستگي 
 اهميت دلبستگي 
 ديدگاه دلبستگي 
 نظريه هاي دلبستگي 
 ساليوان و مدل بين فرد 
نظريه كردار شناسي 
نظريه هورناي 
نظريه روانشانسي انفرادي آدلر 
نظريه يادگيري اجتماعي 
عزت نفس و دلبستگي 
رابطه دلبستگي و انواع اختلالات اضطرابي 
رابطه دلبستگي و برخي اختلالات خاص 
اختلال هاي اضطرابي 
رفتارهاي ضد اجتماعي 
افسردگي 
مداخله 
پژوهشهاي انجام شده در داخل و خارج از كشور

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی