توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق هنجاریابی آزمون قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری هنجاریابی آزمون تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق هنجاریابی آزمون در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

 

هنجاریابی آزمون یعنی همسان کردن روش کار برای اجرا و  نمره گذاری آزمون.برای این که نمره های افراد در آزمون بخصوص  امکان پذیر باشد باید همه ی افراد تحت شرایط مساوی امتحان شوند. به عبارت دیگر،فرایند و روش های بنا نهادن مجموعه ای از هنجار ها برای یک آزمون را هنجاریابی می گویند(آناستازی،1371). برای استاندارد یا میزان کردن یک آزمون،آن را براساس یک دستورالعمل استاندارد شده و تحت شرایط یکسان درباره ی یک گروه نمونه تصادفی انتخاب شده و تحت شرایط درباره ی یک گروه نمونه تصادفی انتخاب شده از جامعه ای که آزمون درمورد آن استانداردمی شود اجرا می کنند.

 

 

هدف عمده فرایند استاندارد کردن آزمون، تعیین توزیع نمره های خام گروه معیاریابی  (گروه نرم) است.پس نمره ای به دست آمده به گونه ای از نمره های اشتقاقی ، مانندنمره های معادل سنی، نمره های معادل کلاسی ، رتبه های درصدی و یا نمره های تراز شده تبدیل می-شوند.در راهنمای اجرایی بیشتر آزمون های استاندارد شده، جدول نرم وجود دارد که با استفاده از آن ها نمره های خام آزمودنی ها را می توان به نمره های اشتقاقی تبدیل و آن ها را تفسیر کرد.بدین ترتیب، نرم یک چهارچوب داوری است که نمره ی خام آزمودنی براساس آن تفسیر و درباره ی آن قضاوت  می شود.مقایسه نمره خام آزمودنی با جدول لازم است و به روان شناس امکان می دهدکه موقعیت آزمودنی را نسبت به توزیع نمره های خام سایر افراد گروه سنی،کلاسی و یا جنسی او تعیین کنند.برای اینکه تفسیر نمره خام آزمودنی به درستی انجام گیرد، نرم یا هنجار آزمون باید با شرایط افرادی که آزمون در مورد آن ها اجرا می شود همخوانی داشته باشد. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری هنجاریابی آزمون

تعریف عملیاتی هنجاریابی آزمون

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هنجاریابی آزمون

2-7- مفهوم هنجار    10
2-7-1- آزمونهای هنجاری    11
2-7-2- خصوصیات یک گروه هنجاری    13
2-7-3- انواع نرم یا هنجار    14


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی