توضیحات کامل :

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدارس هوشمند عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 


مدرسه هوشمند مدرسه ا ی است كه علاوه بر استفاده از امكانات فیزیكی مدرسه و برنامه هایی مانند سایر مدارس تلاش دارد تا با تجهیز به امكانات رایانه ای و فناوری های مربوطه كنترل و مدیریت خود را بر این اساس مبتنی كند و محتوای اكثر دروس را الكترونیكی كرده و ارزشیابی و نظارت سیستم را هوشمند گرداند  دراین پژوهش از مدارس هوشمند آموزش و پرورش ناحیه دو اراک و از میان آنها مدرسه شاهد حاج عباس نجفی انتخاب گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

 


 همگام با پيشرفت هاي ساير بخش ها، نظام هاي آموزشي نيز دچار تحول شده و گرايش از يادگيري هاي معلم محور به فراگير محور رو به افزايش است. به گونه اي كه آموزش و استفاده از فناوري در برنامه درسي كشورهاي پيشرفته گنجانده شده است. به عنوان نمونه در انگلستان كتاب هاي درسي در هر موضوع شامل سه كتاب دانش آموز، راهنماي معلم و راهنماي دانش آموز است. در هر سه كتاب فعاليت هايي در باره فناوري اطلاعات و ارتباطات گنجانده شده است. براي اين كه دانش آموزان فناوري اطلاعات و ارتباطات را تجربه كنند 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری مدارس هوشمند

تعریف عملیاتی مدارس هوشمند

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد مدارس هوشمند

1-2- تاريخچه استفاده از فناوري در آموزش    8
2-2- اهميت و نقش فناوري در آموزش    13
3-2- جايگاه و نقش حیاتی فناوري در آموزش وپرورش    16
4-2-موانع و مشكلات  استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش    18
5-2- هوشمند‌سازي مدارس    21
6-2-اسناد پشتيبان هوشمند سازی مدارس    22
سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران    22
برنامه پنجم توسعه    22
سند توسعه فاوای وزارت آموزش و پرورش    23
سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور    23
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش    23
نقشه جامع علمی کشور    24
7-2- پيشينه هوشمند‌سازي مدارس    25
پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در جهان    25
8-2-پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در ایران    26
جدول( 1-2)-آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استان‌ها( تيرماه 90)    28
13-2- پیشینه تحقیق    29
پیشینه خارجی    29
پیشینه داخلی    35
14-2- جمع بندی و نتیجه گیری    44
منابع و ماخذ    46
فهرست منابع :    46