توضیحات کامل :

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری تفکر استراتژیک عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

 

 

تفکر استراتژیک به معنای پیش بینی یا نگاه به جلو است که این نگاه به جلو مبتنی بر شناخت گذشته و نگاهی به عقب می باشد. مفاهیم تبیین کننده ابعاد مهمی از تفکر استراتژیک است که تحول از رویکردهای تجویزی برنامه ریزی استراتژیک سنتی، که درمحیط های ساده و قابل پیش بینی کاربرد بیشتری داشتند، به سمت رویکردهای توصیفی در فضای تفکر استراتژیک، که در محیط های پیچیده و متحول و غیر قابل پیش بینی کاربرد دارند، دیده می شود.

 


البته باید به این موضوع اشاره نمود که در این فضای جدید، تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک می توانند به عنوان مکمل عمل کرده و در واقع تعامل متفکران استراتژیک و برنامه ریزان استراتژیک است که می تواند هنر و علم مدیریت استراتژیک را با یکدیگر تلفیق نمایند. ترکیبی از تفکر خلاق و واگرا در نزد متفکران استراتژیک و تفکر تحلیل و همگرا در برنامه ریزان استراتژیک است که می‌تواند منجر به پیوند میان تفکر و عمل در راهبرد شود. ولی به هر حال در این فضای جدید ماهیت اصلی راهبرد، نشأت گرفته از تفکر استراتژیک است و برنامه ریزی صرفاً سعی می کند که شرایط را برای اجرای راهبرد در سازمان فراهم کند و به طور قطع این نوع از برنامه ریزی بسیار اقتضایی و متغیری از تفکر استراتژیک سازمان است (میتنزبرگ، 1384؛ غفاریان، 1384).

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تفکر استراتژیک

۲-4 -تفکر استراتژیک    
۲-5-تحول رويكردهاي راهبرد
۲-6 -تفکر استراتژیک و ابعاد آن
۲-7 -الگوهای مدیریت استراتژیک در بخش عمومی
۲-8 -کاربست مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی
۲-9- رشد یافتگی ورشد نیافتگی آرگریس
۲-۱6 -پیشینه تحقیق
۲-۱6-۱- تحقیقات انجام شده خارجی
۲-۱6-۲ -تحقیقات انجام شده داخلی
منابع و ماخذ
منابع فارسی    
منابع غیر فارسی