توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه تشریح مزایای فیزیولوژیک،اجتماعی و روانشناختی آمادگی جسمانی می باشد.

 

 

 

شرکت در فعالیت جسمانی، زمینه مناسبی را برای اجتماعی شدن به وجود می آورد. دانشجویانی که در برنامه های آمادگی جسمانی شرکت می کنند، عملکرد ذهنی و فکری بهتری دارند [9]. بسیاری از افراد، ورزش منظم را بویژه به علت طبیعت شادی بخش آن و همچنین برای آرامش ذهنی انجام می دهند. همه سطوح زندگی روزانه مانند کار، مدرسه، ارتباط های اجتماعی و حتی فعالیت های اوقات فراغت می تواند باعث فشار روانی شود که در این میان ورزش نقش موثری را در کاهش این فشارها ایفا می کند. در واقع ورزش، توجه شخص را از موارد به موارد مثبت و آرامش دهنده معطوف می کند [9].

 

 

 

ورزش باعث تقویت عضله قلب می شود. فشار وارده بر قلب به هنگام ورزش، باعث افزایش اندازه قلب و تقویت آن می شود؛ حجم خونی که در هر ضربه از قلب خارج می شود(حجم ضربه ای) افزایش می یابد و سبب می شود که مواد غذایی بیشتری به بدن برسد. ورزش منظم ومداوم، شبکه عروق کوچک قلب(عروق کرونری) را،که اکسیژن را به سلول های قلبی رسانیده و مواد زائد را از آنها خارج می کند،افزایش می دهد. افرادی که آمادگی جسمانی بالاتری دارند،کمتر به افزایش فشار خون مبتلا خواهند شد [9].

 

 

 

 ورزش عملکرد ریه ها را به وسیله عمیق کردن روند تنفس افزایش می دهد. فعالیت جسمانی سبب عمیقتر شدن تنفس دیافراگمی شده و در نتیجه اکسیژن بیشتری به خون می رسد. در افراد غیر ورزشکار، بخش بیشتری از ریه ها، هنگام عمل دم، از هوا خالی می ماند؛ بنابراین ورزش منظم باعث کارایی بیشتر تنفس می شود و افراد آماده، هوا و اکسیژن بیشتری نسبت به افرادی که آمادگی جسمانی ندارند دریافت می کنند [9].  

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری آمادگی جسمانی

تعریف عملیاتی آمادگی جسمانی

Article I.    1-8. تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژه ها:    12
Article II.    2-2-2-7. آمادگی جسمانی:    22
(a)    2-2-7-1. مقدمه:    22
(b)    2-2-7-2. تعریف:    22
(c)    2-2-7-3. تعریف از منظر محققان:    23
(d)    2-2-7-4. مزایا:    24
2-2-8. فاکتورهای آمادگی جسمانی:    24
2-2-9. اصطلاحات آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت    25
(e)    2-2-9-1. آمادگی قلبی ـ عروقی:    25
(f)    2-2-9-2. قدرت:    25
(g)    2-2-9-3. انعطاف پذیری:    26
(h)    2-2-9-4. ترکیب بدنی:    26
2-2-10. مزایای فیزیولوژیک آمادگی جسمانی:    27
(i)    2-2-10-1. دستگاه عضلانی و استخوانی:    27
(j)    2-2-10-2. دستگاه قلب و گردش خون:    27
(k)    2-2-10-3. دستگاه تنفس و ریه ها:    27
(l)    2-2-10-4. دستگاه گوارشی و دفعی:    28
(m)    2-2-10-5. دستگاه اعصاب:    28
(n)    2-2-10-6. ترکیب بدن:    28
(o)    2-2-10-7. دیگر مزایای فیزیولوژیک:    28
2-2-11. مزیت اجتماعی آمادگی جسمانی:    29
2-2-12. مزیت روان شناختی آمادگی جسمانی:    29
2-2-13. سلامتی:    29
2-2-14. سلامت روانی:    30
2-2-15. عزت نفس:    30
(p)    2-2-15-1. تعریف:    30
(q)    2-2-15-2. نظر محققان:    31
(r)    2-2-15-3. مزایای عزت نفس:    32
2-2-16. آمادگی جسمانی و روانی:    35
Article III.    2-3. بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق:    36
2-3-1. آمادگی جسمانی وعوامل آن:    36
(a)    2-3-1-1. پژوهش های داخلی:    37
(b)    2-3-1-2. پژوهش های خارجی:    38
2-3-2. ورزش و سلامت روانی:
(c)    2-3-2-1. پژوهش های داخلی:    
(d)    2-3-2-2. پژوهش های خارجی:    
2-3-3. ورزش و عزت نفس:    

2-5- پيشينه تحقيقاتي 
2-5-1- پيشينه داخلی
2-5-2- پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی