توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه ماهیت و فاکتورهای آمادگی جسمانی و اصطلاحات مرتبط آن با سلامت می باشد.

 

 


ایفرد ، با توجه به دو هدف کلی آمادگی جسمانی، یعنی هدف تندرستی و هدف مهارتی، عوامل آمادگی جسمانی را نیز به دو طبقه تقسیم کرده است [9]، که حداقل 11 بخش مختلف دارد و هر بخش، به نوعی در مجموع کیفیت زندگی نقش دارد [4]. این عوامل عبارتند از: عوامل وابسته به تندرستی؛ و عوامل وابسته به مهارت حرکتی. در آمادگی وابسته به تندرستی، به توسعه کیفیت های مورد نیاز برای اجرای خوب عملکرد و نیز حفظ شیوه زندگی سالم، توجه می شود و عوامل آن عبارتند از: قدرت و استقامت عضلانی، استقامت قلبی ـ تنفسی، انعطاف پذیری و ترکیب بدن. اما در آمادگی وابسته به مهارت حرکتی، به توسعه کیفیت های مورد نیاز برای اجرای بهتر ورزشها و دیگر فعالیت های جسمانی توجه می شود؛ و عوامل آن عبارتند از: سرعت، توان، تعادل، چابکی، سرعت عمل و هماهنگی بین حرکات [9]، که ما در این پژوهش به بررسی عوامل مرتبط با سلامت می پردازیم.

 

 

 

ترکیب بدن، چگونگی ساختار بدن از نظر عضله، استخوان، چربی و مواد دیگر. با توجه به آمادگی جسمانی، این اصطلاح به طور ویژه اشاره به درصد چربی بدن دارد [9]. به عبارت دیگر ترکیب بدن، مقادیر نسبی چربی و بافت بدون چربی بدن(مثل عضله،استخوان،آب) است [1]. کمیت وزن و مهمتر از آن کیفیت وزن(ترکیب بدن)، عوامل مهم تندرستی شخص و شاخصی برای آمادگی جسمانی هستند. کاربردی ترین تجزیه و تحلیل در مورد ترکیب بدن، بر پایه تقسیم وزن بدن به دو بخش چربی و بدون چربی است [9].

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری آمادگی جسمانی

تعریف عملیاتی آمادگی جسمانی

Article I.    1-8. تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژه ها:    12
Article II.    2-2-2-7. آمادگی جسمانی:    22
(a)    2-2-7-1. مقدمه:    22
(b)    2-2-7-2. تعریف:    22
(c)    2-2-7-3. تعریف از منظر محققان:    23
(d)    2-2-7-4. مزایا:    24
2-2-8. فاکتورهای آمادگی جسمانی:    24
2-2-9. اصطلاحات آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت    25
(e)    2-2-9-1. آمادگی قلبی ـ عروقی:    25
(f)    2-2-9-2. قدرت:    25
(g)    2-2-9-3. انعطاف پذیری:    26
(h)    2-2-9-4. ترکیب بدنی:    26
2-2-10. مزایای فیزیولوژیک آمادگی جسمانی:    27
(i)    2-2-10-1. دستگاه عضلانی و استخوانی:    27
(j)    2-2-10-2. دستگاه قلب و گردش خون:    27
(k)    2-2-10-3. دستگاه تنفس و ریه ها:    27
(l)    2-2-10-4. دستگاه گوارشی و دفعی:    28
(m)    2-2-10-5. دستگاه اعصاب:    28
(n)    2-2-10-6. ترکیب بدن:    28
(o)    2-2-10-7. دیگر مزایای فیزیولوژیک:    28
2-2-11. مزیت اجتماعی آمادگی جسمانی:    29
2-2-12. مزیت روان شناختی آمادگی جسمانی:    29
2-2-13. سلامتی:    29
2-2-14. سلامت روانی:    30
2-2-15. عزت نفس:    30
(p)    2-2-15-1. تعریف:    30
(q)    2-2-15-2. نظر محققان:    31
(r)    2-2-15-3. مزایای عزت نفس:    32
2-2-16. آمادگی جسمانی و روانی:    35
Article III.    2-3. بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق:    36
2-3-1. آمادگی جسمانی وعوامل آن:    36
(a)    2-3-1-1. پژوهش های داخلی:    37
(b)    2-3-1-2. پژوهش های خارجی:    38
2-3-2. ورزش و سلامت روانی:
(c)    2-3-2-1. پژوهش های داخلی:    
(d)    2-3-2-2. پژوهش های خارجی:    
2-3-3. ورزش و عزت نفس:    

2-5- پيشينه تحقيقاتي 
2-5-1- پيشينه داخلی
2-5-2- پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی