توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی در دانش آموزان قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری کمرویی در دانش آموزان تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق کمرویی در دانش آموزان در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 


      دانش آموز که در اثر اين رويدادها خود را درمعرض تهديد می يابد و احساس می کند که معيارهای دنيای عاطفی او بر هم خورده و فاقد منابع مطمئن و مستحکمی برای جانشينی آن هاست ، احساس تزلزل و بی ثباتی بيشتری می کند . در اين صورت بايد به او امکان داده شود تا سر فرصت و ب  احوصله تمام سرمايه و منبع از دست رفته ی خويش را ترسيم و جبران کند پردازيم.
     ای کاش عارضه ناشی از انزواجوئی و عزت طلبی به همين ميزان خاتمه يابد بررسی ها نشان می دهد که در دراز مدت اين امر به افسردگی کشانده شده و در مراحل پيشرفت سبب انفجار می شود و فرد منزوی ناگزير می شود به اعمال خلاف قانون و عرف وادار گردد. در اثر غلبه انديشه گناه ممکن است بيمار ميل به خودکشی پيدا کند . البته در کودکان چنين حالتی نيست ولی بزرگتران به ده ها شيوه کتوسل می شوند تا بتوانند تن به خودکشی دهند . حداقل زيان و خطر اين است که احساس گناه و تقصير فرد را از خود منفعل کرده و عزت نفس او را به خطر می اندازد .

 

 

     پاره از تحقيقات نشان داده اند که اين سببی است برای قتل و خونريزی های بی دليل ، طغيان های ديوانه وار و سرکشی های وحشناک و مقدمه ای است برای جنون و لااقل سپردن خود به دست غم و اندوه.  اصولاً ناراحتی های ناشی از انزواجوئی موجب ضعف و دشواری هایبسيار است و همه چيز انسان را زايل می سازد و نمی گذارد آدمی رشد کند . اختلال دماغی خود مرضی است که در اثر اين حالت در افراد پديد می آيد ، مخصوصاً برای آن ها که در زمينه خانوادگی و يا ارثی هم داشته باشند . (قائمی ، 1374)

 

 

 

شفیع آبادی، دلاور و صدرپوشان (1383) تحقیقی روی دانش آموزان دختر انجام داده اند. نتیجه حاصل از آن نشان داد آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر کاهش اضطراب دانش آموزان موثر است.    اسحاق (2005، به نقل از موسوی اصل، 1388)، در پژوهشی مداخله های کوتاه مدت را به عنوان روش جایگزینی در کمک به ناسازگاری دانش آموزان، روش مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی و رویکرد رفتاری را در اصلاح رفتارهای ناسازگاری دانش آموزان نشان داده که روش واقعیت درمانی و رفتاری هر دو در بهبود ناسازگاری دانش آموزان مؤثر بوده است .
 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری کمرویی

تعریف عملیاتی کمرویی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کمرویی در دانش آموزان

122-1-مقدمه
122-2-کمرویی
142-2-1-علل کم رویی 
162-2-2-کمرويی و انزوا طلبی
172-2-3-سنين کمرويی
172-2-4-آثار و نشانه های کمرویي
192-2-5-ريشه و علل کمرويي 
222-2-6-خطرات مهم تر
222-2-7-راه های پيشگيری از کمرويی در کودکان

2-5- پيشينه تحقيقاتي 
2-5-1- پيشينه داخلی
2-5-2- پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی