توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه بررسی انواع افسردگی و تشریح روشهای درمان آنها می باشد.

 

 

 

همه آنچه که در این یادداشت خواهید خواند چیزی نیست جز شرح کلی از دسته ای از زنان که از افسردگی رنج برده و در دل خود از لحظه های تلخ و طویل و کشنده افسردگی در رنج-اند و نیز هشداری برای آنان که افسرده نیستند اما افسردگی - این سرماخوردگی دردناک روان پزشکی - در کمین آن هاست. با این که به کرات پیرامون افسردگی گفته ایم و نوشته ایم و شنیده ایم ولی این بار می خواهیم نگاه دقیق-تری به آن بیندازیم. آمارها نشان می دهد که حدود 75 درصد موارد بستری در بیمارستان های روانی را انواع افسردگی ها تشکیل می دهند و به دلایلی افسردگی در زنان دو برابر مردان است. عوامل زیستی و وراثتی، شخصیت فرد و عوامل محیطی در بروز افسردگی دخیل هستند و شیوه زندگی، شرایط بیولوژیک و عوامل خاصی مانند تولیدمثل، هورمون‌های ژنتیک، بارداری، زایمان و یائسگی در افسردگی تأثیر دارند (یوسف زاده،1390،ص30).

 

 


 زنان به ‌علت حساسیت‌های بالا، زودرنج ‌بودن، عاطفه شدید و توجه زیاد به جزئیات ، بیشتر در معرض احساسات و هیجانات منفی و بالاخره افسردگی هستند. همچنین از دیگر عواملی که زنان را به سمت افسردگی سوق می‌دهد، می‌توان به استرس و فشارهایی که در بیرون از محیط خانه تحمل می‌کنند، اشاره کرد. زیرا امروزه به‌ علت هماهنگ نبودن وظایف همسری با وظایف مادری از یک سو و اشتغال زنان از سوی دیگر، فشار روحی مضاعفی به آن ها وارد می‌شود. استرس‌های ناشی از عوامل محیطی، مشکلات اجتماعی و خانوادگی، تعصبات خاص فرهنگی و نبود شرایط تفریحی مناسب را از دیگر عوامل تشدید کننده افسردگی زنان و حتی مردان می توان برشمرد (مهریان،1385، ص64).  افسردگی های فصلی نیز گاهی به صورت غمگینی، ناامیدی و در خود فرورفتگی گروهی از زنان را به خود مبتلا می کند. به طور کلی درست است که زنان دو برابر مردان مبتلا به افسردگی می گردند اما این افسردگی به شکل واحدی ایجاد نمی گردد و به انحاء مختلف و علل گوناگون می تواند در یک زن ظهور پیدا کند 

 

 

برای مثال:
افسردگی پس از زایمان یکی از رایج ترین احساس هایی است که اغلب زنان بعد از تولد نوزاد در خود حس می کنند. اختلالات افسردگی، نوسانات خلقی و هیجان های مکرر و استرس آور این دوران کاملاً طبیعی و عادی و البته موقت است. هر چند برای برخی از زنان علایم قدری پایدارتر، جدی تر و طولانی تر است، اما معمولاً بین 6 - 3 هفته بعد از زایمان به تدریج کاهش می یابد و به ندرت طولانی مدت (برای مثال یک سال) می شود.  سندرم پیش از قاعدگی و یا همان افسردگی ناشی از پریودهای ماهیانه نیز یکی دیگر از افسردگی های رایج در بین زنان است که معمولاً در بین روزهای 10- 7 پریود به طور کوتاه مدت ظاهر می شود. علت اصلی این نوسان خلقی ترشح هورمون های زنانه است که موجب برهم خوردن تعادل خلق و خوی آن ها می شود (ارشادی،1384، ص56).

 

 

 

 

 


فهرست مطالب 


2-1 مقدمه    9
2-2-1 تاریخچه اضطراب    12
2-2-2 تاریخچه افسردگی    15
2-2-3 تعاریف و نظریههای اضطراب    19
2-2-4 تعاریف و نظریههای افسردگی    28
2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی:    32
2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان:    32
2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی:    33
2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی:    33
2-2-5 انواع اضطراب    35
2-2-5-1 اضطراب موقعیتی:    36
2-2-5-2 اضطراب خصیصهای:    36
2-2-6 انواع افسردگی    36
2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی    36
2-2-6-2 افسردگی پنهان    37
2-2-6-3 افسردگی اتکائی    37
2-2-6-4 افسردگی رجعتی    37
2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان    38
2-2-6-6 افسردگی نوروتیک    38
2-2-6-7 افسردگی عضوی    38
2-2-6-8 افسردگی علاقی    39
2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت    39
2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو    39
2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری    39
2-2-6-12 افسرگی فصلی    40
2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان    40
2-2-6-14 افسردگی در زنان    41
2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری    44
2-2-8 انواع درمانهای افسردگی    45
2-2-8-1 شناخت درمانی:    45
2-2-8-2 رفتار درمانی:    46
2-2-8-3 درمان بین فردی    46
2-2-8-4 رواندرمانی تحلیلگرا    46
2-2-8-5 رواندرمانی حمایتی    46
2-2-8-6 گروه درمانی    46
2-2-8-7 رواندرمانی خانواده    47
2-2-9 تعریف کودکان استثنایی    47
2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی    49
2-2-10  علل افسردگی معلمان زن :    50
2-2-10-1 معلمی سختترین شغل دنیا (مقدمهای بر استرس معلمان زن)    51
2-2-10-2 نظم دانشآموزان فضا را مناسبتر میکند    52
2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست    54
2-2-10-4 معلمان زن با استرسهای گوناگونی مواجه هستند    54
2-2-10-5 کنترل کلاس    55
2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانشآموزان    56
2-2-11 استرس معلمان زن    60
2-2-11-1 نشانهها و علائم استرس در معلمان زن    61
2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن    62
2-2-11-3 ویژگیهای شخصیتی و استرس    62
2-2-11-3 -1 مدیریت زمان    63
2-2-11-3-2 خودپیجویی    63
2-2-11-3-3 خودآرامبخشی    64
2-2-11-3-4 مثبت اندیشی    64
2-2-11-3-5 گشودگی    65
2-2-11-3-6 افزایش تواناییها و مهارتها    65
2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس    67
2-2-12 منابع شایع استرس    68
2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس    69
2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی    70
2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس    71
2-2-13-3 برخورد عملی با استرس    72
2-2-14  عصبانیت و راههای پیشگیری از آن    73
2-2-14-1 عصبانیت و راهحل آن    75
2-2-15  اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است    78
2-2-16 شخصیت تیپ آ    79
شخصیت نوروتیک    81
مدرسه سالم    83
2-2-17 افزایش روحیه کارکنان    88
2-3 پیشینههای پژوهش    88
2-3-1 پیشینه داخلی    89
2-3-2 پیشینه خارجی    92
2-4 جمعبندی و چهارچوب نظری تحقیق    93
منابع و مأخذ    95