توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه بررسی سلامت روان در نظریه های روانکاوی و نظریه های شناختی می باشد.

 

 

 

 

جورج کلي  ( 1905 ـ 1966 ) يکي از نخستين روان شناسان شخصيت بود که براي فرايندهاي شناختي نقشي محوري در کارکردهاي فرد قائل شد. در حالي که دل مشغولي روانشناسان انسانگرا احساس فرد از خودش و ارزش شخصي اوست. در نظريه کلي که نظريه تعبير شخصي خوانده مي شود، رهيافتي شناختي به پديدار شناسي انسان اتخاذ شده است. اعتراض کلي به روان شناسان شخصيت اين بود که نوعاً فرد بر اساس ابعادي خود ساخته مقوله بندي مي کنند؛ حال آنکه به نظر او هدف بايد کشف آن ابعادي باشد که فرد خود براي تفسير يا تعبير خود و محيط اجتماعيش به کار مي برد.

 

 

 

اين ابعاد همان تعبيرهاي شخصي خود فرد است که واحد هاي اساسي تحليل فرد را در نظريه کلي تشکيل مي دهد.به عقيده کلي طبيعت درهم تنييده زندگي پيشرفته و جديد انسان منشاء فشار رواني است. انسانها با همديگر در زندگي جديد روابط اجتماعی پيچيده اي دارندو به همديگر وابستگي دارند . اما گاهي وابستگي متقابل آنها درهم شکسته مي شود. بنظر وي وابستگي اجتناب ناپذير است و پيدايش آن امري منطقي است. وابستگي افراد روان نژند بصورت درست و صحيح نيست يا بيش از حد وابسته مي شوند يا اينکه به نيازهاي ديگران توجهي نمي کنند. اضطراب وقتي ايجاد مي شود که فرد چيزي بر خلاف تجارب قبلي خود ادراک مي کند. بنظر کلي اضطراب محرک با اهميت براي سازماندهي مجدد سازهاي شخصي است. افراد روان نژند تجارب اجتماعي خودشان را به صورت نادرست تفسير مي کنند(ساپینگتون، ترجمه حسين شاهي برواتي، 1384).

 

 

 

افراد سالم خواهان ارزيابي سازه هاي مشخصي خود هستند و درستي نوع تعامل خود را با ديگران آزمايش مي کنند. اين افراد پيش بيني هاي نشأت گرفته از سازه هاي خود را آزمايش مي نمايند. دوم اينکه افراد سالم قادر به تغير سازهاي شخصي خود هستند. سومين ويژگي سلامت روان شناختي از ديدگاه کلي، ميل به گسترش وسعت ميدان ديد و حيطه تحت پوشش نظام سازه اي سازمان شخصي است. به عبارت ديگر اين افراد پذيراي امکانات و استعدادهاي رشد فردي هستند. آخرين ويژگي سلامت روان شناختي فرد رشد و توسعه مطلوب گنجينه نقش است.

 

 

 

فردي سلامت روان شناختي دارد که بتواند نقشهاي اجتماعي زيادي را ايفا کند و ديدگاه هاي بازيگران رويارويش را نيز درک نمايد. نظريه شخصيت يکي تصويري خوش بينانه و حتي تملق آميز از ماهيت انسان ارايه مي کند. يکي با انسان ها به عنوان موجوداتي، عقلاني رفتار مي کند. ما نه تنها قادر يم سازه هاي خود را که از طريق آنها به جهان مي نگريم شکل دهيم، بلکه قادريم شيوه منحصر به فرد رويکرد خود را به واقعيت فرمول بندي کنيم. به گفته کلي ما رقم زننده سرنوشت خويش هستيم نه قرباني آن. فرويد و کلي در مورد سلامت روان شناختي دو اختلاف دارند. ديدگاه فرويد تاريخ نگراست و به نظر او عواطف ناخود آگاه ورويدادهاي گذشته فرد که در حال حاضر فعال هستند، علت روان نژندي هستند. اما در ديدگاه کلي، گر چه تاريخ نگري وجوددارد، اما چون فرد مي تواند در شيوه تفسير خود از جهان تجديد نظر نمايد پس قرباني بيوگرافي گذشته اش نيست. دوم بنظر فرويد علايم بيمار را فقط روانکاو مي تواند به بهترين شکل تفسير نمايد در حالي که به نظر کلي تفسير مطلوب و نهايي توسط بيمار انجام مي شود نه درمانگر و درمانگر در فرايند درمان فقط يک راهنماي صرف است(ابراهیم پور، 1390).
 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سلامت روانشناختی

تعریف عملیاتی سلامت روانشناختی

2-3- مباني نظری وضعيت رواني      51
2-3-1- تعاريف سلامت روان       51
2-3-2- تاریخچه بهداشت روانی     52
2-3-3- تعاریفی چند از بهداشت روانی     53
2-3-4- اصول سلامت روان      55
2-3-5- انجمن ملي بهداشت رواني     56
2-3-6- تاريخچه بهداشت رواني در ايران     57
2-3-7- دستاوردها      59
2-3-8- ضرورت سلامت رواني     60
2-3-9- مشخصه‌هاي سلامت رواني و شخصيت سالم   63
2-3-10- مفهوم سلامت روان شناختي يا سلامت روان   64
2-3-11- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي روانکاوي    66
2-3-12- افراد سالم از نظر رواني      72
2-3-13- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي شناختي   73

2-5- پيشينه تحقيقاتي
2-5-1- پيشينه داخلی
2-5-2- پيشينه خارجی

منابع
منابع فارسی 
منابع غیرفارسی