توضیحات کامل :

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی سلامت روانشناختی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 


 

 

 

ويژگي سلامت روان شناختي از ديدگاه کلي، ميل به گسترش وسعت ميدان ديد و حيطه تحت پوشش نظام سازه اي سازمان شخصي است. به عبارت ديگر اين افراد پذيراي امکانات و استعدادهاي رشد فردي هستند. آخرين ويژگي سلامت روان شناختي فرد رشد و توسعه مطلوب گنجينه نقش است. فردي سلامت روان شناختي دارد که بتواند نقشهاي اجتماعي زيادي را ايفا کند و ديدگاه هاي بازيگران رويارويش را نيز درک نمايد. نظريه شخصيت يکي تصويري خوش بينانه و حتي تملق آميز از ماهيت انسان ارايه مي کند.

 

 

 

يکي با انسان ها به عنوان موجوداتي، عقلاني رفتار مي کند. ما نه تنها قادر يم سازه هاي خود را که از طريق آنها به جهان مي نگريم شکل دهيم، بلکه قادريم شيوه منحصر به فرد رويکرد خود را به واقعيت فرمول بندي کنيم. به گفته کلي ما رقم زننده سرنوشت خويش هستيم نه قرباني آن. فرويد و کلي در مورد سلامت روان شناختي دو اختلاف دارند. ديدگاه فرويد تاريخ نگراست و به نظر او عواطف ناخود آگاه ورويدادهاي گذشته فرد که در حال حاضر فعال هستند، علت روان نژندي هستند. اما در ديدگاه کلي، گر چه تاريخ نگري وجوددارد، اما چون فرد مي تواند در شيوه تفسير خود از جهان تجديد نظر نمايد پس قرباني بيوگرافي گذشته اش نيست. دوم بنظر فرويد علايم بيمار را فقط روانکاو مي تواند به بهترين شکل تفسير نمايد در حالي که به نظر کلي تفسير مطلوب و نهايي توسط بيمار انجام مي شود نه درمانگر و درمانگر در فرايند درمان فقط يک راهنماي صرف است(ابراهیم پور، 1390).

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سلامت روانشناختی

تعریف عملیاتی سلامت روانشناختی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سلامت روانشناختی 

2-3- مباني نظری وضعيت رواني      51
2-3-1- تعاريف سلامت روان       51
2-3-2- تاریخچه بهداشت روانی     52
2-3-3- تعاریفی چند از بهداشت روانی     53
2-3-4- اصول سلامت روان      55
2-3-5- انجمن ملي بهداشت رواني     56
2-3-6- تاريخچه بهداشت رواني در ايران     57
2-3-7- دستاوردها      59
2-3-8- ضرورت سلامت رواني     60
2-3-9- مشخصه‌هاي سلامت رواني و شخصيت سالم   63
2-3-10- مفهوم سلامت روان شناختي يا سلامت روان   64
2-3-11- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي روانکاوي    66
2-3-12- افراد سالم از نظر رواني      72
2-3-13- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي شناختي   73

2-5- پيشينه تحقيقاتي
2-5-1- پيشينه داخلی
2-5-2- پيشينه خارجی

منابع
منابع فارسی 
منابع غیرفارسی