توضیحات کامل :

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سلامت روانشناختی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.  


 

 

به نظر يونگ سلامت روان شناختي و خودشناسي يكسان هستند. تحقق خود با سه معيار مشخص مي شود. نخست بايستي واپس زني تخليه شود. تنش هاي بين كنش ها و نگرش هاي ناخودآگاه و خودآگاه به آرامش مبدل شوند، فرد بتواند از راه معرفت به آرامش و صفاي دروني برسد. دوم فرد بايستي بيان نمادين ناخودآگاه را درك كند. سوم شخص بتواند از طريق ايمان شخصي به نماد يا اسطورة خصوصي خوشناسي نزديك شود. به نظر يونگ خودشناسي و (خودبرون) حالت گريز از بودن و ميل به شدن است. به نظر يونگ بودا و مسيح افرادي هستند كه در نهايت به تفرد رسيده اند. به عقيده يونگ كيمياگري قرون وسطي يعني تلاش براي تبديل عناصر پست به عناصر عالي مانند طلا، تمثيل و تجسمي از تلاش روان انسان براي متحد ساختن عناصر پست و عالي روان خويش. اين فرايند ذاتي رواني است و منظور از آن همانند فرايند تفرد است. فرايند تفرد نوعي تلاش دروني براي خوديت و تحقق خود است. از طريق اين فرايند كليت شخصيت به ثمر مي رسد به عقيده وي روان نژندي نيز از اختلالات تفرد است. لذا كانون توجه در روان درماني او معطوف مسير طبيعي اين فرآيند بوده است (عباسی،1380).

 


- یاریاری، مرادی و یحیی زاده (1386) در پژوهشی به نتایج زیر دست یافتند: ارتباط بین مؤلفه های هوش هیجانی و منبع کنترل، بین هوش هیجانی کلی و مؤلفه های آن با سلامت روانشناختی، با استفاده از ماتریس ضریب همبستگی در سطح 01/0>p معنی دار است. یعنی افراد با سطح هوش هیجانی بالا و منبع کنترل درونی از سلامت روانشناختی بهتر بر خوردارند .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 9/58 درصد از کل واریانس سلامت روانشناختی توسط هوش هیجانی پیش بینی می شود. همچنین 5/67 درصد از مؤلفه های درون فردی وخلق عمومی هوش هیجانی با منبع کنترل، سلامت روانشناختی را تبین می کند.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سلامت روانشناختی

تعریف عملیاتی سلامت روانشناختی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سلامت روانشناختی 

2-3- مباني نظری وضعيت رواني      51
2-3-1- تعاريف سلامت روان       51
2-3-2- تاریخچه بهداشت روانی     52
2-3-3- تعاریفی چند از بهداشت روانی     53
2-3-4- اصول سلامت روان      55
2-3-5- انجمن ملي بهداشت رواني     56
2-3-6- تاريخچه بهداشت رواني در ايران     57
2-3-7- دستاوردها      59
2-3-8- ضرورت سلامت رواني     60
2-3-9- مشخصه‌هاي سلامت رواني و شخصيت سالم   63
2-3-10- مفهوم سلامت روان شناختي يا سلامت روان   64
2-3-11- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي روانکاوي    66
2-3-12- افراد سالم از نظر رواني      72
2-3-13- مفهوم سلامت روان در نظريه هاي شناختي   73

2-5- پيشينه تحقيقاتي
2-5-1- پيشينه داخلی
2-5-2- پيشينه خارجی

منابع
منابع فارسی 
منابع غیرفارسی