توضیحات کامل :

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی فرد سیگاری که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

 

 

گزارشهای متعددی در مورد تشویق افراد سیگاری به ترک سیگار و یا ترغیب اطفال و نوجوانان در مورد شروع نکردن و عدم اقدام به سیگار کشیدن موجود است که از نظر کلی این اقدامات زیاد مثمر ثمر نبوده است. از نقطه نظر آموزش بهداشت این مسئله دور از انتظار نیست، زیرا عوامل متعددی در تصمیم گیری افراد برای شروع یا ترک سیگار تاثیر دارند و پیشگیری از استعمال دخانیات باید در مقیاسهای وسیعی انجام شود.

 

 

از آنجا که شواهد قابل توجهی وجود دارد که تبلیغات دخانیات در دهه های اخیر به طور خاص جوانان و نوجوانان را مورد هدف  قرار داده اند لذا آموزش این افراد درباره مضرات سیگار کشیدن از اولویت برخوردار است. هدف عمده این فعالیتها جلوگیری از شروع مصرف سیگار و یا به تاخیر انداختن آن بخصوص به وسیله ارتقاء سطح آگاهیهای نوجوانان و جوانان، افزایش اعتماد به نفس و تغییر شیوه زندگی آنان است(48و49). در رویکرد جدید سازمان بهداشت جهانی، مهمترین هدف آموزش بهداشت، تغییر رفتار بهداشتی مردم با کمک مشارکت خودشان است.

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری فرد سیگاری

تعریف عملیاتی فرد سیگاری

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرد سیگاری 

تعریف سلامتی
ابعاد مختلف سلامتی
سلامت فردی
عوامل موثر بر سلامت انسانها
سلامت جوانان
اعتیاد
استعمال دخانیات
علل گرایش به سیگار
الگوی باور بهداشتی
نقش پرستار بهداشت جامعه در ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه
نمای شماتیک الگوی باور بهداشتی (1974-  بیکر و میمن)
برمبنای نظریه لوین و همکارانش رفتار بستگی به دو متغیر دارد
آسيب پذيري درك شده: 
شدت يا جديت درك شده
منافع درك شده
موانع درك شده
راهنما براي عمل
خودكارآمدي

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در مورد فرد سیگاری

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی