توضیحات کامل :

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی آموزش مهارت های ارتباط موثر و جرات مندی  همراه با پرسشنامه سازگاری اجتماعی دانشجویان 6 جلسه 3 ساعته


 

 


پکیج آموزشی مشاوره گروهی آموزش مهارت های ارتباط موثر و جرات مندی

 

پس ازانتخاب 60 نفر و تقسیم آنها به دو گروه آزمایش وگواه به صورت تصادفی، در یک جلسه ضمن بیان اهمیت و ضرورت برگزاری چنین مداخلاتی، ازآزمودنی های گروه آزمایش خواسته شد در صورت موافقت با شرکت در تمامی ‌جلسات آموزشی دوره آنرا به طور کتبی اعلام نمایند.3 نفر در گروه آزمایش(به-دلیل عدم شرکت مرتب در جلسات) و3 نفر درگروه گواه (به علت ناقص پر نمودن پرسشنامه) از مجموعه آزمودنی ها حذف گردیدند. سپس با کمک آنها، برنامه مداخلاتی و زمان بندی برگزاری جلسات تعیین گردید. طبق برنامه تنظیمی به مدت شش جلسه آموزش مهارت های ارتباط مؤثر و جرأتمندی در مورد گروه آزمایش اجرا شد، سپس از هر دوگروه آزمایش و گواه به گونه ای همزمان پس آزمون به عمل آمد و سرانجام بعد از گذشت دو ماه از پایان آموزش ها، جهت تعیین ماندگاری مداخله و پیگیری، پرسشنامه پژوهش بر روی شرکت کنندگان گروه آزمایش تکمیل گردید. طول مدت هر جلسه آموزشی به مدت (سه ساعت با یک ربع استراحت) بود و به صورت بحث گروهی متمرکز و کارگروهی اجرا شد. برای آزمودنی های گروه گواه، در طول دوره مداخلات برنامه آموزشی ترتیب داده نشد. 

 

 


محتوای آموزشی جلسات: مطالب مورد استفاده در جلسات آموزشی بر اساس محتویات کتاب آموزشی مهارت هاي زندگي ویژه دانشجویان(موتابی و فتی) بود که در طي شش جلسه(سه جلسه آموزش مهارت ارتباط مؤثر، سه جلسه آموزش مهارت جرأتمندی). تعدادکل جلسات برگزار شده، نه/9 جلسه شامل: جلسه اول به معارفه، بیان اهداف کارگاه، اجرای پیش آزمون(45 دقیقه)، جلسات آموزشی مهارت ارتباط مؤثر از جلسه دوم تا چهارم، جلسات آموزشی مهارت جرأتمندی ازجلسه پنجم تا هفتم هرجلسه به مدت(سه ساعت با یک ربع استراحت)، جلسه هشتم به ارزیابی ازکارگاه های آموزشی و برگزاری پس آزمون (45 دقیقه)، و جلسه نهم ارزیابی از پایداری اثربخشی برنامه های آموزشی و اجرای آزمون درمرحله پیگیری دو ماه بعد از آموزش مهارت ها،(45 دقیقه).

 

 

 


آزمون سازگاری دانشجویان فرحبخش، به مدت شش جلسه آموزش مهارت های ارتباط مؤثر وجرأتمندی در مورد گروه آزمایش اجرا شد، طول مدت هر جلسه(سه ساعت با 15 دقیقه استراحت) بود و به صورت بحث گروهی متمرکز و کارگروهی، بارش فکری و ایفای نقش اجرا گردید. سپس از هر دوگروه آزمایش و گواه به گونه ای همزمان پس آزمون به عمل آمد و سرانجام بعد از گذشت دو ماه از پایان آموزش ها، جهت تعیین ماندگاری مداخله و پیگیری، آزمون مذکور بر روی گروه آزمایش اجراشد. آموزش مهارت های ارتباط مؤثر و جرأتمندی باعث افزایش میزان سازگاری دانشجویان دانشگاه ها می گردد. لذا پیشنهاد می شود تا با برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت  های ارتباط مؤثر و ج