توضیحات کامل :

دانلود و خرید پروتکل درمانی (پکیج آموزشی) برنامه آموزشی اثربخشی آموزش گروهی مهارت ابراز وجود و جرات ورزی سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان 10 جلسه

 

 

*** کامل ترین و جامع ترین پروتکل درمانی ابراز وجود در قالب 90 صفحه ورد

 

 


پکیج آموزشی ابراز وجود

ابتدا با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش کل و کسب موافقت جهت اجرای این پژوهش در مدارس متوسطه ی دخترانه به آموزش و پرورش ناحیه ی 1 و 2 معرفی شدم و با دریافت مجوز از سوی این دو ناحیه، 4 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس بعد از توضیحات لازم و اجرای پرسشنامه ی ابراز وجود در میان دانش آموزان پایه ی اول و دوم افرادی  که در این آزمون نمره ی بالاتر از میانگین به دست آورده  بودند و به عبارتی فاقد توانایی ابراز وجود بودند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل از شروع آموزش ابراز وجود، سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش به وسیله ی آزمون های مورد نظر سنجیده شد و به نوعی پیش آزمون گرفته شد.  سپس بعد از اجرای آموزش ابراز وجود به گروه آزمایش بعد از 5/1 ماه از هر دو گروه آزمون های لازم به عمل آمد.

 

 

 

 

خلاصه نمونه جلسات ابراز وجود و جرات ورزی

 

جلسه اول    معارفه، تعریف و بیان ضرورت ابراز وجود و فواید آن در زندگی، دادن تکلیف در رابطه با به یاد آوردن موقعیت¬هایی که در آن فرد به صورت غیر جرأت ورزانه عمل نموده است.  
جلسه دوم    ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن پسخوراند، بحث در خصوص حقوق انسانی و آشنا ساختن آن¬ها با حقوق خود، دادن تکلیف در خصوص مواجهه با موقعیت های جدید و عکس العمل نسبت به آن موقعیت ها.    
جلسه سوم    ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص رفتارهای مبتنی بر ابراز وجود و رفتارهای جایگزین، دادن تکلیف در خصوص رفتار جرأت ورزانه و غیر جرأت ورزانه. 
جلسه چهارم    ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص این که چرا خشم چیست؟ چرا خشمگین می شویم؟ آیا خشم مفید است؟ خشم می-تواند یک هیجان بسیار مخرب باشد، برخی علائم خشم پنهانی، چه وقت خشم خود را ابراز کنیم؟ تکلیف در خصوص حفظ آرامش و کنترل خشم در موقعیت های مختلف.  

 

 

.

.

.

 

 

شرح کامل جلسات در فایل خریداری شده آمده است.