توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه بررسی ابعاد و عناصر خودپنداره و تاثیرات خودپنداره بر رفتار می باشد.

 

 


. از دیدگاه بونگ و اسلاویک  (2003) مفهوم خودپنداره به شدت متکی بر اطلاعات اجتماعی و ارزیابی های منعکس شده از سوی دیگران است. آن ها همچنین معتقدند، خودپنداره نظام پویایی است که با اعتقادات، ارزش ها، رغبت ها، استعدادها و توانایی های فرد ارتباط دارد و این ها عواملی هستند که مسیر زندگی فرد را مشخص می کنند. فرانزیس  و همکاران (2013) نیز معتقدند که ادراک فرد در مورد خودش، به وسیله ی تجاربی که از محیط کسب می کند و ارزیابی هایی که افراد مهم در زندگی از او دارند، شکل می گیرد. خودپنداره، همچنین شامل ارزیابی کلی فرد از خویش است. ارزیابی های ذهنی فرد از خودش ممکن است مثبت یا منفی باشد. خودپنداره ی مثبت نشان دهنده ی این است که فرد خودش را در مقام شخصی با نقاط قوت و ضعف می پذیرد و این امر موجب بالا رفتن اعتماد به نفس او در روابط اجتماعی می شود. خودپنداره ی منفی، نمایانگر احساس بی ارزشی و بی لیاقتی و نیز ناتوانی خود است.

 

 

 


خودپنداره از سه عنصر ادراکی، مفهومی و بازخوردی تشکیل شده است. 
عنصر ادراکی: این عنصر شامل تصویر ذهنی فرد در رابطه با شکل ظاهری بدنش و عقیده ای که دیگران در ارتباط با او دارند، می باشد. تصویر ذهنی ای که فرد در رابطه با جذابیت و تناسب بدنش دارد، اهمیتی که اعضاء مختلف بدن از جمله ماهیچه ها برای رفتار او به ارمغان می آورند و شخصیتی که اعضای بدن برای فرد در چشم دیگران به وجود می آورند اغلب، جزء ادراکی به حساب می آید. 
عنصر مفهومی: تفکری است که شخص در رابطه با ویژگی های متمایزش، توانایی ها، ناتوانایی ها و آینده اش دارد. از این جزء اغلب به مثابه ی خودپنداشت روان شناختی یاد می گردد. این عنصر از ویژگی هایی که نشان دهنده ی سازگاری با زندگی است، مانند صداقت، اعتماد به نفس، استقلال و شجاعت تشکیل شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعریف نظری خودپنداره
تعریف عملیاتی خودپنداره
-    2-2-4- خودپنداره    2
2-2-4- 1- ماهیت خودپنداره    2
2-2-4-2-تاریخچه ی خودپنداره    5
2-2-4-3 علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره    7
2-2-4-4-تعریف خودپنداره    10
2-2-4-5-دیدگاههای نظری در مورد خود و خودپنداره    15
2-2-4-5- 1- نظریه ی راجرز خود و خودپنداره    15
2-2-4-5-2-نظریه ی مازلو خود و خودپنداره    19
2-2-4-5-3-نظریه ی آدلر خود و خودپنداره     20
2-2-4-5-4-نظریه ی کوپراسمیت خود و خودپنداره    21
2-2-4-5-5-نظریه ی آلپورت خود و خودپنداره    23
2-2-4-5-6-نظریه ی ویلیام جیمز خود و خودپنداره    23
1)    خودپندارهی بنیادی     24
2)    خودپندارهی ناپایدار ( گذرا):    24
3)    خودپندارهی اجتماعی    25
4)    خودپندارهی آرمانی    26
2-2-4-5-7-دیدگاه اسلام    28
2-2-4-5-8-سایر دیدگاهها    29
1)    ديدگاه اجتماعی    29
2)    ديدگاه شناختی    30
3)    ديدگاه شناختی اجتماعی    30
2-2-4-6- خودپنداره و عزت نفس    31
2-2-4-7- انواع خودپنداره    33
2-2-4-8- تفاوتهای جنسی در تصویر بدنی    36
2-2-4-9- عناصر خودپنداره    37
ساراسوت خودپنداره را دارای شش بعد زیر میداند:    38
2-2-4-10- تأثیرات خودپنداره بر رفتار    39
-    2-3- پیشینهی پژوهشی    41
2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    41
2-3-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    45

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی