توضیحات کامل :

پرسشنامه نیازهای بنیادین روان‌شناختی (BSNQ؛ گاردیا، دسی و رایان، 2000) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 21 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

 


 


تفسیر پرسشنامه نیازهای بنیادین روان‌شناختی (BSNQ؛ گاردیا، دسی و رایان، 2000):

پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان: این مقیاس توسط گاردیا، دسی و رایان (2000) ساخته شده است که میزان حمایت از ارضا نیازهای خود مختاری (آزادی)، شایستگی و ارتباط را می سنجد. مقیاس نیازهای بنیادین روان‌شناختی شامل 21 ماده است که بر اساس طیف لیکرت 7 درجه ای (1= اصلاً درست نیست، 7= بسیار درست است) درجه بندی شده است.

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و رایان

ضرایب پایایی حاصل از اجرای آن روی پدر، مادر، دوستان و شریک رومانتیک به ترتیب 91/0، 91/0، 91/0 و 91/0گزارش شده است (گاردیا و همکاران، 2000). روایی این مقیاس در پژوهش های انجام گرفته، بالا گزارش شده است (گاردیا و همکاران، 2000، شلدون و فیلاک، 2008؛ میلیواسکایا و همکاران، 2009). هم چنین، آلفای کرونباخ این مقیاس با اجرا بر روی نمونه های مدیران و دانشجویان ایرانی بین 76/0 تا 79/0 در نوسان بوده است (قربانی و واتسون؛ 2004، قربانی؛ 1383).