توضیحات کامل :

پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (iars) (زاده محمدی و  احمدآبادی، 1387) با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 38 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

  


تفسیر و نمره گذاری پرسشنامةخطرپذيري نوجوانان ايراني (IARS):

پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (iars) توسط محمديزادهواحمدآبادي(1387)براي سنجش خطرپذيري درنوجوانان ايراني تدوين يافته است. .تعداد38سئوال پرسشنامه براي سنجش رفتارهاي پرخطرازقبيل رانندگي (6 سوال)،خشونت(5 سوال)،سيگاركشيدن(5 سوال)،مصرف موادمخدر(8 سوال)،مصرف الكل(6 سوال)،رابطه بارفتارجنسي وگرايش به جنس مخالف (8 سوال)،به كاربرده ميشود.پاسخگويان موافقت يامخالفت خودرابااين سئوالات دريكمقياس5گزينه اي ازكاملاًمخالف(نمره 1)،تاكاملاًموافق(نمره 5) مطرح ميكنند.

 

 

 

روایی و پایایی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (iars)

اعتباراين مقياس به روش هم سازيدروني وباكمك آلفاي كرونباخ وروايي سازةآنب ااستفاده ازتحليل عاملي اكتشافي وروش تحليل مؤلفه هاي اصلي وبراي ابعاد مورد بررسي قرارگرفت. ميزان آلفاي كرونباخ برايمقياس كلي938/0 و برای ابعاد پرسشنامه 715/0 و 931/0 بودهاست. نتايج به دست آمده از روايي وپايايي مقياس حاكي ازآن بوده كه ابزاري مناسب در سنجش خطرپذيري نوجوانان ايراني ميباشد (محمدي زادهواحمدآبادي، 1387).