توضیحات کامل :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های تفکر سازنده نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد. تفکر سازنده یک متغیر کنار آمدن گسترده با مولفه های خاص است(اپستاین، 1985) نظریه اپستاین به مقدار زیادی شناختی است، اما با شیوه تفکر مردم خوگیری شده است و بیان می کند چون افراد به شیوه معینی درباره امور فکرمی کنند، دچار استرس می شوند. افراد با یادگیری اینکه می توانند به گونه ی متفاوتی فکر کنند استرس را نیز می توانند کنترل کنند.

 

 

 

 

انطباق، زمانی، یکی از تعدیل کننده های اصلی استرس در نظر گرفته می شد. به رغم شواهد زیاد مبنی بر ارتباط راهبردهای انطباقی افراد با کاهش استرس،روان شناسان در شناسایی اصول جهانی انطباق یا راهبردهای انطباقی که زیربنای راهبردهای فردی گوناگون را تشکیل می دهد، با مشکل رو به رو هستند(فولکمن ،لازاروس ،1984).براساس نظریه اسپتاین افرادی که در کنار آمدن با استرس موفق ترند معمولاً سازنده تر فکر می کنند و افرادی که تفکرشان تخریبی است دچار استرس می شوند.

 

 

 

 

 

 

این نوشتار نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های تفکر سازنده می باشد

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
تعریف نظری تفکر سازنده
تعریف عملیاتی تفکر سازنده
-    مروری بر تحقیقات انجام شده    2
-    (ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)    2
-    2-19) تفکر سازنده    3
-    2-20) تعریف تفکر سازنده    3
-    2-21) نظریه ها    3
2-21-1)نظریه اپستاین در رابطه با تفکر سازنده    4
2-21-2) نظریه شاختر و سینگر    7
-    2-22) انطباق رفتاری    10
-    2-23 )انطباق هیجانی    10
-    2-24) انطباق هیجانی و شغل    11
-    2-25) تاثیر تفکر و نوع شناخت بر کنترل استرس و سلامتی    11
-    2-26) تفکر سازنده ضعیف و استرس    15
-    2-27) متفکر سازنده شدن    16
-    2-28) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی    17
-    2-29) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی    18
-    2-30) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده    19
-    2-31) پیشینه تحقیق    20
2-31-1) تحقیقات داخلی    20
2-31-2) تحقیقات خارجی    21
-    منابع    24
-    منابع فارسی:    25
کتاب:    25
مقالات:    26
پایان نامه:    27
مجلات:    27
-    منابع غیرفارسی:    28