توضیحات کامل :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرسودگی هیجانی در پرستاران نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی می باشد.

 

فرسودگی هیجانی در پرستاران