توضیحات کامل :

در این تحقیق ابتدا به معرفی اندروید استودیو و نصب کامل این برنامه و پیش نیازهاي آن و همچنین به نحوه ي کار با این محیط
پرداخته شده است.
سپس انواع ویراستارها براي طراحی واسط کاربري که شامل ویراستار متنی و گرافیکی است را معرفی کردیم.
درفصل بعد انواع چیدمان عناصر واسط کاربري ذکر شده است. سپس عناصر ورودي و خروجی برنامه ي اندروید بیان شده و هر
کدام از آن ها به طور مفصل شرح داده شده است.

 

 

در اندروید استودیو لیست ها از اهمیت زیادي برخوردارند، در فصل بعدي
عناصري مورد بررسی قرار داده شده که می توانند در لیستی از عناصر نمایش داده شوند و کاربر هم می تواند گزینه هایی از آن
لیست انتخاب نماید. در فصل بعدي با چرخه ي حیات اکتیویتی ها، فرگمنت ها براي سفارشی سازي واسط کاربري و همچنین
مفهوم اینتنت ها آشنا خواهید شد. در فصل بعدي مفهوم سرویس ها بیان شده و انواع سرویس ها در اندروید تعریف شده است، در
استفاده شده است. همچنین طریقه ي مبادله ي اطلاعات بین Service و IntentService این قسمت از کلاس هاي
اکتیویتی ها و سرویس ها و فیلترینگ داده ها در سرویس هم توضیح داده شده است.

 

 

 

 

منوها براي نمایش گزینه هایی استفاده می
شوند و براي صرفه جویی در فضاي صفحه ي دستگاه استفاده می شوند که کاربر می تواند منو را انتخاب و گزینه هایی را برگزیند.
در این فصل با ساختار منو آشنا خواهید شد. همچنین انواع منو را یاد خواهید گرفت. سپس ذخیره ي داده هاي ساده با شی
تغییر PreferenceActivity گفته شده و کاربران قادرند تا اولویت هاي خود را با استفاده از کلاس SharedPreferences
دهند. فایل ها را در حافظه هاي خارجی و داخلی موبایل بنویسند و بخوانند. در فصل آخر نمایش نقشه هاي گوگل در اپلیکیشن
اندروید توضیح داده شده است.