توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

تحلیل و بررسی داده های آماری سرقت و ارائه راهکارهای پیشگیری از آن

 
 
 
 
مقدمه
جرم سرقت مورد نکوهش همه ی قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند در سوره ی مائده آیه شریفه ی 38 قطع دست دزد را مقرر فرموده است در جایی که می فرماید «السارق السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم» دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی از جانب خداست که برای آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزاء اختصاصی است و سرقت مستوجب حد نیز یکی از انواع سرقت هاست که مجازات آن در ماده 201 قانون مجازات اسلامی بیان شده است از آنجایی که اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرار داشته و دارد این مختصر به توضیح این جرم اختصاص یافته امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد.
 
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد.این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاتب آن در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری و همچنین محسوس بودن منفعت حاصله از آن در مقایسه با جرایم علیه اشخاص بخش بزرگی از جرایم ارتکابی در کشور های مختلف را تشکیل می دهد به همین جهت توجه ویژه علماء حقوق را به خود معطوف داشته است.
 
در حال حاضر در اکثر کشور های جهان ، جرم سرقت به دلیل تنوع و گستردگی آن به انواع مختلفی که هرکدام شرایط خاص و مجازات های مخصوص به خود را دارد تفکیک شده است که از این بین می توان از سرقت ساده ، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سرقت در شب و نظایر آن نام برد.علاوه بر آن برای مبارزه ی موثر با جرم سرقت ، برخی از اعمال مرتبت با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.
 
 

 تاریخچه جرم سرقت در قوانین ایران

 
در نظام حقوقی گذشته ایران جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مورد حکم قرار گرفته بود (مواد 222 الی 232) . علاوه بر این در بعضی قوانین متفرقه نیز انواع مختلفی از سرقت های خاص از قبیل سرقت مسلحانه از منازل ، سرقت از بانک ها مورد پیش بینی قرار گرفته بود.
 
در نظام حقوقی فعلی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی (فقه جعفری) که حرمت مال مسلم را همطراز حرمت خون او می داند (القواعد الفقیه ، ج2،ص18) ارتکاب سرقت به عنوان جرم شناخته شده و طی موارد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است که به چهار دسته کلی قابل تقسیم است.
 
1- سرقت های خاص (موضوع مواد مختلف قانون تعزیرات مصوب سال 1375 و برخی قوانین متفرقه دیگر)
 
2- سرقت های ساده (موضوع ماده 661 قانون تعزیرات مصوب سال 1375)
 
3- سرقت های مستوجب حد (موضوع مواد 197 و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370)
 
4- سرقت های فاقد شرایط حد که موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود (موضوع ماده 203 قانون مجازات اسلامی)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

تحلیل و بررسی داده های آماری سرقت و ارائه راهكارهای پیشگیرانه

فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ............................................................. 62
1-1- عوامل فردی ...................................................................................................... 62 
1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ............................................................................................... 62 
1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت .................................................................................................. 65 
1-1-2-1- وضعیت جسمانی .....................................................................................................................  67 
1-1-2-2- وضعیت روانی   ....................................................................................................................... 68 
1-1-3- میزان تحصیلات ................................................................................................................. 68 
1-2- وضعیت خانوادگی ............................................................................................... 69 
1-2-1- خانواده اصلی (پدری) ....................................................................................................... 69 
1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ................................................................................................................. 71 
1-2-1-2- تحصیلات والدین  .................................................................................................................... 72 
1-2-1-3- كنترل از سوی خانواده ............................................................................................................. 72 
1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ................................................................................................. 73 
1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن .............................................................................. 74 
1-2-2- خانواده شخصی ...................................................................................................................75 
1-2-2-1- تاهل ...................................................................................................................................... 76 
1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان ..........................................................................................................  77 
1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده .................................................................................... 78 
1-2-3- طلاق و علت آن .................................................................................................................... 80 
 
فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی .......................................................... 83 
2-1- وضعیت اجتماعی ............................................................................................... 83 
2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سكونت ........................................................................................... 83 
2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه ...............................................................................  85 
2-1-2-1- مذهب ....................................................................................................................................85 
2-1-2-2- دوستان ................................................................................................................................. 87 
2-1-2-3- رسانه .................................................................................................................................... 90
2-1-3- تابعیت و مهاجرت ............................................................................................................... 93 
2-2- وضعیت اقتصادی .............................................................................................. 96 
2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ..................................................................................................... 96 
2-2-2- شغل و میزان درآمد .......................................................................................................... 97 
2-2-3- وجه حاصل از سرقت ........................................................................................................ 100  

 

فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری  ............................................. 102 

3-1- بررسی سرقت................................................................................................... 102 
3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش .............................................................................................. 102 
3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق  ...................................................................................................... 102 
3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد ......................................................................................................... 104 
3-1-1-3- نقشه برای ارتكاب سرقت ........................................................................................................ 104 
3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ............................................................................................................. 105 
3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت ......................................................................................... 106 
3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق ................................................................................................ 107 
3-1-2- انتخاب زمان ، مكان ، سوژه ............................................................................................... 107 
3-1-2-1- زمان ..................................................................................................................... 108 
3-1-2-2- مكان ...................................................................................................................... 109 
3-1-2-3- سوژه ..................................................................................................................... 110 
3-1-3- انگیزه سرقت .................................................................................................................. 110 
3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین .......................................  112 
3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ...................................................................... 112 
3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ...................................................................................................... 115 
3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین ....................................................................................... 119 
3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ....................................................... 122

 

فصل چهارم : ارائه راهكارهای پیشگیرانه از سرقت ........................................ 124 

4-1- راهكارهای دینی ............................................................................................... 124 
4-2- راهكارهای خانوادگی ........................................................................................  126 
4-3- راهكارهای اقتصادی .........................................................................................  128 
4-4- راهكارهای طراحی محیطی .................................................................................  131 
نتیجه گیری  ...........................................................................................................  133 
پیشنهادات .............................................................................................................  136 
منابع و ماخذ ..........................................................................................................  139 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول  شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده    ........................................................................................ 47
جدول  شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری     ................................................................ 63
جدول  شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش  ................................... 63
جدول  شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی  ...................................................... 65
جدول  شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین .......................................................................................... 66
جدول  شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین ....................................................................................... 69
جدول  شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالكیت در شهر مشهد .............................. 113
جدول  شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ................... 113
جدول  شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113
جدول  شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد  ................................. 114
جدول  شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد   ........................ 114
جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی .......................................................... 115
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار شماره 2-20 : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن    ................................................................... 84
نمودار شماره 2-21 : وضعیت محل سكونت  .......................................................................................... 85
نمودار شماره 2-22 : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین     ............................................. 87
نمودار شماره 2-23 : وضعت ایمانی دوستان .......................................................................................... 88
نمودار شماره 2-24 : حساسیت و كنترل دوستان از سوی پدر  .................................................................... 89
نمودار شماره 2-25 : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین     ............................................ 89
نمودار شماره 2-26 : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها  ................................................................................ 91
نمودار شماره 2-27 : تاثیر فیلم بر ارتكاب جرم سرقت     .......................................................................... 92
نمودار شماره 2-28 : وضعیت تابعیت مجرمین     .................................................................................... 94
نمودار شماره 2-29 : وضعیت مهاجرت    .............................................................................................. 96
نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق   ................................................................................................. 98
نمودار شماره 2-31 : شغل سارق    ..................................................................................................... 99
نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش    ...................................................................................... 100
نمودار شماره 2-33 : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت    ................................................................. 101
نمودار شماره 3-34 : اولین سرقت در فرد سارق  ................................................................................. 103
نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری     .................................................................... 104
نمودار شماره 3-36 : اولین و آخرین سرقت    ..................................................................................... 105
نمودار شماره 3-37 : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت    ................................................................. 106
نمودار شماره 3-38 : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق    ............................................................. 107
نمودار شماره 3-39 : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن    ................................................................. 108
نمودار شماره 3-40 : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز     .......................................................... 109
نمودار شماره 3-41 : وضعیت وحل و موقعیت سرقت     ........................................................................ 110
نمودار شماره 3-42 : انگیزه سرقت    ................................................................................................ 112
نمودار شماره 3-43 :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالكیت در سه ماه نخست سال 92 در شهرمشهد ....... 113
نمودار شماره 3-44 : نوع مواد مخدر مصرفی از سوی سارقین  ............................................................... 117
نمودار شماره 3-45 : موجبات ارتكاب جرم بواسطه اعتیاد  ...................................................................... 119
نمودار شماره 3-46 : رابطه فرد با مواد مخدر    ................................................................................... 119
نمودار شماره 3-47 : تاثیر مجازات در اصلاح (از نگاه سارقین)    ............................................................ 121
نمودار شماره 3-48 : تاثیر زندان بر مجرمین    .................................................................................... 121
نمودار شماره 3-49 : افراد مقصر در ارتكاب سرقت (از نظر سارقین)     .................................................... 122
نمودار شماره 3-50 : عوامل موثر در ارتكاب جرم سرقت (از نظر سارقین)     ............................................. 123