توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا

بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92

 
 
چکیده
این تحقیق بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهیت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. 
 
با توجه به اینکه سیر قانونگذاری جرم محاربه و افساد با تحولاتی روبرو بوده و هر چند قانون مجازات اسلامی سال 92 با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته و افساد را از محاربه جدا کرده و آنرا در زمره جرایم حدی قرار داده، اما با سیر و واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به این نتیجه رسید که مجازات محارب، موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عام بودن لفظ افساد و عدم تعریف دقیق از جرم افساد، تعزیر می باشد که بر اساس حکم حکومتی و متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته است. بسیاری از این عناوین مجرمانه از مصادیق( بغی) و یا (جرم سیاسی) بوده و اعمال کیفر محاربه بر آنها خالی از ایراد نیست. از طرفی بسیاری از عناوین مجرمانه بر چسب افساد گرفته و مجازات شدید اعدام برای مرتکبین آنها در نظر گرفته شده است که این شیوه قانونگذاری در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و لزوم احتیاط در دماء می باشد و به علاوه باعث تفسیر های متعدد از سوی حقوقدانان می شود.
 
 
 کلید واژه:

محاربه

افساد

بغی

تحولات قانونی

قانون مجازات اسلامی سال 92

 
 
مقدمه
در شریعت ، جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم ، انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است ، که با توجه به شدت و ضعف آن ، مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.
 
طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف ، جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت . در بخش حدود ، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه ، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود ، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب ، مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع ، برای صیانت مردم ، تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن   و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع تحقیق را بررسی ماهیت این جرم در فقه و حقوق انتخاب نمودم .  
 
 
 
فهرست

محاربه در قانون جدبد

چکیده 6
فصل اول: کلیات تحقیق 7
1-1- مقدمه 8
1-2- بیان مساله 9
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 10
1-4- اهداف تحقیق 11
1-4-1-هدف کلی 11
1-4-2-اهداف جزئی 11
1-5- سؤالات تحقیق 11
1-5-1- سؤال اصلی 11
1-5-2- سؤالات فرعی 12
1-6- فرضیات تحقیق 12
1-6-1- فرضیه اصلی 12
1-6-2- فرضیات فرعی 12
1-7- سوابق تحقیق 13
1-8- روش تحقیق 14
1-9- روش گردآوری اطلاعات 14
1-10- ابزار گردآوری اطلاعات 15
1-11- تعاریف مفهومی کلید واژگان 15
 
فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 17
2-1- تعریف محاربه در لغت و اصطلاح 17
2-2- محاربه در قرآن كریم 19
2-3- اصطلاح محاربه از دیدگاه فقیهان امامیه و اهل سنت 21
2-3-1-اصطلاح محاربه از دیدگاه فقیهان امامیه 21
2-3-1-1- استنادات فقها برای جرم محاربه 22
2-3-1-2- دلایل جرم محاربه و مجازات در فقه 23
2-3-2- اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت 24
2-4-بررسى عناصر دخیل در تحقق عنوان محاربه 25
2-4-1-بکار بردن سلاح 25
2-4-2-تحقق خارجی ترس و ارعاب 26
2-4-3-قصد قتل یا سرقت 27
2-4-4-عمومیت متعلق محاربه 28
 

فصل سوم:بررسی جرم محاربه با موارد مشابه در فقه و حقوق 30

3-1- محاربه و بغی در لغت و اصطلاح 30
3-1-1-معنای لغوی بغی 30
3-1-2- معنای اصطلاحی بغی 31
3-1-3- ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 32
3-2- نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 37
3-2-1- ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی 40
3-2-2- ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات 41
3-3-تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی 44
3-3-1- ‏مزایای مجرمین سیاسی 45
3-3-2- مقایسه بین محارب و باغی 47
3-4-محاربه و تروریسم 48
3-4-1-مفهوم تروریسم 48
3-4-2- تعاریف گسترده تروریسم 50
3-4-3-تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل 52
3-4-3-1- انواع تروریسم از نظر هدف 52
3-4-3-2- انواع تروریسم از نظر عامل 53
3-4-4-تعریف حقوقی تروریسم 54
3-4-5-مقایسه تروریسم و محارب 56
 

فصل چهارم:بررسی جرم محاربه در قانون مجازات اسلامی سال 92 60

4-1- جرم محاربه با خدا و افساد فی‌الارض 60
4-2- اركان تشکیل دهنده جرم محاربه 61
4-2-1- ركن قانونی 61
4-2-2- ركن مادی 62
4-2-2- 1- مرتكب جرم 63
4-2-2- 2- موضوع محاربه 65
4-2-2- 3- وسیله ارتكاب جرم 66
4-2-2- 4- نتیجه مجرمانه 67
4-2-2- 5- رابطه علیت بین فعل مرتكب و نتیجه مجرمانه 68
4-2-3- عنصر معنوی 68
4-3- تشابه جرائم علیه امنیت با جرم محاربه 70
4-4- بررسی موردی جرایم در حكم محاربه 71
4-4-1- بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 73
4-4-2- قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 74
4-4-3- براندازی حكومت اسلامی 75
4-4-4-  نامزد تصدی یكی از پستهای حساس حكومت كودتا 78
4-4-5-تشكیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی 79
4-4-6- تحریك نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم 83
4-4-7- همكاری با دولتهای خارجی متخاصم 84
4-4-8- سوء قصد به جان رهبر یا یكی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید 85
4-4-9- جعل اسكناس و اسناد بانكی به قصد اخلال در نظام كشور 87
4-4-10- اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور 88
4-4-11- تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 89
4-4-12- راهزنی در راهها و شوارع 90
4-4-13- سرقت مسلحانه در شب 90
4-4-14- آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامی 91
4-4-15- نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 92
4-5- جرم‌انگاری افساد فی الارض در لایحه جدید مجازات اسلامی 93
4-5-1- محاربه و افساد فی‌الارض ماهیتا یك نوع جرم یا از یكدیگر منفك 93
4-5-2- تفاوت های مقایسه‌ای لایحه جدید مجازات اسلامی با قانون فعلی لازم الاجرا 95
4-5-3- سابقه تقنینی جرم محاربه و افساد فی‌الارض در قانون جدید مجازات اسلامی سال 92 96
4-5-4- اصطلاح قطاع‌الطریق در فقه 97
4-6- تحلیل و بررسی حقوقی جرایم علیه امنیت و موضع قانون در قانون مجازات جدید اسلامی سال 92 98
4-6-1- تفاوت جرم بغی با جرم سیاسی در قانون جدید مجازات اسلامی سال 92 99
4-6-2- ارکان متشکله جرم سیاسی در قانون جدید مجازات اسلامی سال 92 100
4-6-3- تلاش‌هایی نهادهای حکومتی در تعریف جرم سیاسی 102
4-6-4- دلایل و ویژگیهای جداسازی جرایم علیه امنیت با سایر جرایم 102
 
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 104
نتیجه گیری 104
منابع و ماخذ 107
منابع فارسی 108
منابع عربی 110
 
 
 

////////////////////////////////////////////////

*مقالات و پایان نامه های مرتبط با محاربه:

دانلود مقاله ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه
دانلود پایان نامه بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن
دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن
دانلود پایان نامه بررسی اقسام و کیفیت مجازات محاربه در قرآن و قانون
دانلود پایان نامه محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران
دانلود پایان نامه محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع
دانلود پایان نامه بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392