توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی محاربه در مذاهب پنجگانه

 
چکیده
 این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی به ماهیت محاربه از جنبه های مختلف پرداخته است؛ بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد.  به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
 
 در بررسی موارد مشابه ـ  «بغی» و «تروریسم» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا كه ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه ایران ، بر این نكته تصریح شده كه تعمیم احکام محاربه در قانون مجازات به موارد مختلف عملی غیر اصولی و خلاف موازین شرعی و حقوقی می باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم محاربه

موارد مشابه محاربه

محاربه از نگاه فقه امامیه

محاربه از نگاه اهل سنت

 
 
 
مقدمه
در شریعت , جرایم به محظورات شرعی که خداوند متعال از آنها به وسیله حد یا تعزیر منع کرده است تعریف شده اند . و محظور, عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده و یا ترک فعلی که به آن امر شده است . پس جرم , انجام عملی است که حرام و دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات بر آن تصریح کرده است . جرم در میان پدیده های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است , که با توجه به شدت و ضعف آن , مستلزم عقوبت می گردد . با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی)ره)،یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار نظام اسلامی وضع قوانین کیفری مبتنی بر احکام شرع مقدس و لغو مقررات مغایر بود.طلیعه این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازاتهای اسلامی که به موجب احکام دادگاههای انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزایی اسلامی تقسیم بندی جرایم از خلاف , جنحه وجنایت به حدود و قصاص و تعزیرات تغییر یافت .
 
 در بخش حدود , محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ایران گردید پدیده مجرمانه محاربه , یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می باشد. این مبحث در باب حدود , بین فقهای شیعه و سنی مشهور است . در آن باب , مجازاتهای شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع , برای صیانت مردم , تامین امنیت و آسایش جامعه قائل است . به علت جدید التاسیس بودن این موضوع ومباحثی که پیرامون ماهیت و نحوه اجرای آن در فقه امامیه و اهل تسنن   و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوح تشابه و تفاوت این جرم با جرائم دیگر از قبیل بغی و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی مطرح است لذا موضوع پایان نامه را بررسی ماهیت این جرم در فقه مذاهب خمسه انتخاب نمودم .  
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول کلیات 5
1-1) معنای لغوی محاربه 6
2-1) محاربه در قرآن كریم 7
3-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه امامیه 12
4-1) اصطلاح محاربه از دیدگاه اهل سنت 20
 

فصل دوم ماهیت محاربه 21

1-2) مفاد آیه محاربه 22

1-1-2) بررسی عنوان محاربه 22

2-1-2) بررسی عنوان افساد در زمین 50

1-2-1-2) مراد از افساد در زمین 50
2-2) جمع میان دو عنوان محارب ومفسد فى الارض 57
3-2) آیا افساد فی الارض به تنهایی، موضوع برای جواز حکم قتل می باشد 67

4-2) بررسی روایات خاصه درباره موضوع حد محارب 70

5-2) بررسى مسائل دخیل در تحقق عنوان محاربه 108

1-5-2) بکار بردن سلاح 108
2-5-2) تحقق خارجی ترس و ارعاب 115
3-5-2) قصد قتل یا سرقت 120
4-5-2) عمومیت متعلق محاربه 125

6-2) دیدگاه علمای اهل سنت در باب محارب 129

7-2) دیدگاه اهل سنت در باب حکم محارب 136

1-7-2)  قائلان به حبس 136
2-7-2) قائلان به غیر حبس 138

8-2) محارب در متون حدیثی مذاهب اربعه 140

9-2) آراء برخی از مذاهب در خصوص اشرار و ترساندن مردم 145
 

فصل سوم بررسی جرم محاربه با موارد مشابه 147

1-3) محاربه و بغی 148

1-1-3) معنای لغوی بغی 148

2-1-3) معنای اصطلاحی بغی 149

3-1-3) ‏بررسی مفهوم محاربه و بغی (جرم سیاسی) 151

4-1-3) نظریات مختلف در مورد بغی ( جرم سیاسی ) 156

5-1-3) آیا باغی کسی است که برامام معصوم خروج نماید 159
6-1-3) ‏شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی 161
7-1-3) ‏رفتار با اسیران و مجروحین جنگی بغات 163

8-1-3) تعریف جرم سیاسی از نظر حقوقدانان و مقایسه آن با بغی 166

9-1-3) ‏مزایای مجرمین سیاسی 167

10-1-3) مقایسه بین محارب و باغی 169

2-3) محاربه و تروریسم 170
1-2-3) مفهوم تروریسم 170
2-2-3) تعاریف گسترده تروریسم 173
3-2-3) تعریف محدود تروریسم 175
4-2-3) تعریف تروریسم از نظر دیدگاه هدف و عامل 177
1-4-2-3) انواع تروریسم از نظر هدف 177
2-4-2-3) انواع تروریسم از نظر عامل 178
5-2-3) تعریف حقوقی تروریسم 180
6-2-3) مقایسه تروریسم و محارب 183
 

فصل چهارم:محاربه در قوانین موضوعه ایران 186

(4-1-1 ركن قانونی 188
(4-1-2 ركن مادی 189
(4-1-3 عنصر معنوی 195
(4-2 ارزیابی انتقادی عملكرد قانونگذار در توسعه مفهوم محاربه 197
(4-2-1 نقد و ارزیابی كلّی 197
(4-3 زمینه و انگیزه تعمیم احكام محاربه به برخی از جرایم 202
(4-4 ایرادات ناظر به تعمیم حكم محاربه به برخی از جرائم 208
(4-4-1 از نظر شرع 208
2-4-4) دیدگاه حقوقی عرفی 220
5-4) بررسی موردی جرایم در حكم محاربه 225
1-5-4) جرایم در حكم محاربه در قانون مجازات اسلامی 225
6-4) بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 227
7-4) قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی 231
8-4) براندازی حكومت اسلامی 233
9-4 ) نامزد تصدی یكی از پستهای حساس حكومت كودتا 237
10-4) تشكیل یا اداره دسته یا جمعیت غیر قانونی 239
11-4 ) تحریك نیروهای خودی به تمرد یا تسلیم 245
12-4) همكاری با دولتهای خارجی متخاصم 247
13-4) سوء قصد به جان رهبر یا یكی از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید 249
14-4) جعل اسكناس و اسناد بانكی به قصد اخلال در نظام كشور 251
15-4) اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی كشور 255
16-4) تظاهر، قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله اسلحه 257
17-4 ) راهزنی در راهها و شوارع 259
18-4) سرقت مسلحانه در شب 262
19-4) آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامی 265
20-4 ) نهب، غارت و اتلاف اموال با قهر و غلبه 267
منابع 269
 
 
 

////////////////////////////////////////////////

*مقالات و پایان نامه های مرتبط با محاربه:

دانلود مقاله ماهیت محاربه و تحلیل ارکان مادی و روانی محاربه
دانلود پایان نامه بررسی فقهی و عرفی محاربه و ارکان جرم آن
دانلود مقاله تمایز محاربه از موارد مشابه و مبانی فقهی و عرفی آن
دانلود پایان نامه بررسی اقسام و کیفیت مجازات محاربه در قرآن و قانون
دانلود پایان نامه بررسی جرم محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 92
دانلود پایان نامه محاربه از نگاه اهل سنت و تشیع و بررسی آن در حقوق موضوعه ایران
دانلود پایان نامه محاربه و مفهوم آن در قرآن کریم و بررسی این موضوع ازنگاه اهل سنت و اهل تشیع
دانلود پایان نامه بررسی فقهی-حقوقی محاربه و موارد مشابه با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392