توضیحات کامل :

خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره حسابداری و اهمیت اقلام تعهدی با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

   مدیران از توانایی اعمال اختیارهای خود برای گزینش روش های حسابداری و برآوردهای مربوط به اقلام اختیاری و تعیین زمان شناسایی این اقلام تعهدی برخوردارند. لذا، این روش مستلزم تفكیك اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری است، سپس اقلام تعهدی بعنوان نمادی برای مدیریت سود استفاده می شوند. همچنین روش اقلام تعهدی اختیاری با توجه به اقلام تعهدی خاص مورد بررسی ممكن است به دو روش مجزا تفكیك شود. روش اول اصطلاحا روش جمع اقلام تعهدی اختیاری نامیده می شود. براساس این روش، جمع اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تفكیك می شود. مدل هایی كه بصورت مكرر برای انجام این جداسازی استفاده شده اند شامل مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز و همكاران، (1995) است. روش كل اقلام تعهدی اختیاری به طور وسیع جهت آزمون فرضیه های مدیریت بكار گرفته شده است. مشكل عمده مربوط به استفاده از این روش، نیاز به تشخیص و تفكیك كل اقلام تعهدی به اجزای مدیریت نشده و مدیریت شده است. به عبارت دیگر، انتظار می رود شركت مورد نظر به جای اقلام تعهدی اختیاری دارای اقلام تعهدی غیر اختیاری عمده باشد.

 

 

 

شمول این اقلام تعهدی در محاسبات مدیریت سود منجر به ایجاد اختلالاتی در معیار اندازه گیری مدیریت سود می شود. بنابراین، اقلام تعهدی غیر اختیاری یا مورد انتظار باید برای برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی كنار گذاشته شوند. مدل هایی كه بطور مكرر برای تفكیك اقلام تعهدی مورد انتظار (غیر اختیاری) و اختیاری استفاده شده اند شامل مدل جونز و مدل تعدیل شده جونز هستند. در مدل جونز، فرض بر این است كه برای محاسبه میزان اقلام تعهدی مدیریت نشده ناشی از معاملات اقتصادی شركت، دو متغیر شامل مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد، در نظر گرفته می شود. مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات میزان هزینه استهلاك را تعیین می كند، در حالیكه تغییر درآمد بیانگر تغییرات حساب های سرمایه در گردش است. مدل جونز جمع اقلام تعهدی را بر روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد رگرسیون می كند. این رگرسیون منجر به ضرایبی می شود كه برای برآورد اقلام تعهدی مدیریت نشده مورد استفاده قرار می گیرند. باقیمانده های رگرسیون مذكور به عنوان اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته می شوند (بولو و حسینی ، 1386) . 

 

 

 

فهرست مطالب

حسابداری تعهدی

2-2-14اقلام تعهدی

2-2-15 نقش و اهمیت اقلام تعهدی

2-2-16 مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی

2-2-16-1 مدل ریچاردسون

2-2-16-2 مدلsloan

2-2-16-3 مدلDeAngele

2-2-16-4 مدل Healy

2-2-16-5.مدل  Jones

2-2-17پیدایش نظریه کیفیت سود

2-2-17-1 مفهوم کیفیت سود

2-2-17-2 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود

2- 2-18 مبنای نظری مربوط به مدیریت سود

2-2-19 هزینه معاملات

منابع